CONVENI COL·LECTIU AGROPECUARI DE CATALUNYA 
2015-2017

 

Aquest Conveni tindrà vigència des de l’1 de gener del 2015 fins el 31 de desembre de 2017.

En tot cas, les diferències salarials, endarreriments i demés efectes econòmics d’aquest Conveni, independentment de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, entraran en vigor a partir de la seva signatura. Els endarreriments seran abonats al mes següent de la publicació al DOGC d’aquest Conveni.

A tall indicatiu l'acord sobre increments salarials estipula un increment del 0,666 anualitzat per al període 2015-2017 respecte l'exercici 2014, el impacte del qual es reparteix segons com s'indica a continuació i queda recollit a les taules adjuntes:

 • Per l'any 2015:  0%    Això evita el pagament d'endarreriments associats a l'exercici 2015.
 • Per l'any 2016:  1%
 • Per l'any 2017:  1%

 

CONDICIONS GENERALS DE TREBALL

JORNADA LABORAL

La jornada de treball efectiva no sofreix variació i continua sent de 40 hores setmanals equivalents en còmput anual a un màxim de 1.800 hores.

En les empreses d’activitat continuada que es proposi una distribució irregular en el còmput anual de la jornada, es farà sempre de comú acord entre l’empresa i treballadors/res i/o els seus representants, en cas de no haver-hi acord es remetrà a la Comissió Paritària. En cap cas aquesta distribució superarà les dues hores de més al dia

en un màxim de seixanta dies anuals en els períodes de màxima producció a cada empresa. Aquesta distribució es regularitzarà quatrimestralment, afavorint que aquelles hores de més es puguin fer en dies sencers.

El treballador i la treballadora tenen dret a adaptar la durada i distribució de la jornada de treball per fer efectiu el seu dret a la conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral en els termes que s’estableixin en la negociació col·lectiva o en l’acord a què arribin amb l’empresa.

Entre la Direcció de l’empresa i la representació dels treballadors en l’àmbit de cada explotació és distribuirà l’horari, procurant que quedi lliure tota la jornada del dissabte, sempre que això sigui factible.

En les campanyes de recol·lecció i similars es podrà treballar tots els dies de la setmana, sense perjudici d’establir un sistema compensatori dels festius no gaudits.

 

Assegurança de mort o invalidesa per accident de treball

Les empreses afectades per l'àmbit d'aquest Conveni subscriuran per als seus treballadors una pòlissa d'assegurança per mort o invalidesa per accident de treball amb la quantitat de cobertura mínim de 18.000 €. Els beneficiaris de la pòlissa seran designats per cada treballador.

 

Àmbit Funcional d'aquest Conveni:

 

a)     Les explotacions agrícoles, forestals i pecuàries radicades a Catalunya, independentment de quin sigui el domicili social d'aquestes o el dels seus titulars.

b)    De la mateixa manera es regiran per aquest Conveni les indústries o activitats agropecuàries o forestals que tinguin productes de collita o ramaderia pròpies, independentment del títol jurídic (incloent l'arrendament) contracte civil o mercantil que empari les explotacions d'aquestes industries o activitats i que es dediquin a la transformació i venta directa dels productes de l'explotació. Sempre que aquesta activitat complementi la producció i no constitueixi una activitat econòmica independent.

c)     Les empreses o entitats dedicades a la conducció, captació , elevació i distribució d'aigües per a reg o drenatge de camps agrícoles.

 

 

NOVETAT IMPORTANT:

El nou conveni Agropecuari de Catalunya suposa a més a més l'adaptació del marc de negociació col·lectiva a allò que estableix la normativa vigent en matèria laboral que ens marca que les categories salarials han de quedar establertes en funció dels Grups Professionals.

 

 

Els Grups Professionals poden pertànyer a diferents Àrees Funcionals de la Empresa.

 

Així alhora d'establir el salari a percebre pel treballador cal cercar el Grup Professional  (els salaris s'estableixen en funció del Grup Professional al que pertany el treballador en la nova estructura), i dins d'aquest cercar si l'Àrea Funcional del mateix està recollida dins del Grup Professional o bé pertany a un de diferent del que inicialment creiem.

 

El en cas del Conveni Agropecuari, la conversió de les antigues categories professionals a Grups Professionals no es preveu que sigui especialment problemàtica atès al llarg de la negociació s'ha cercat preservar els 7 nivells salarials en que s'agrupaven les diferents categories professionals de l'antic conveni, de manera que en l'actualitat tenim 7 Grups Professionals.

 

Exemple :  A aquests efectes la antiga figura del Peó Agrícola queda ara englobada en l'àmbit del Grup Professional 6, bàsicament en l'Àrea de Producció, mentre que la figura del "aplicador de productes plaguicides" queda emmarcada dins l'Àrea de Producció però en l'àmbit del Grup Professional 5 i el "Tractorista" estaria al Grup Professional 4.

 

Per altra banda, la incorporació d'activitats fins ara no regulades en l'àmbit de les àrees funcionals previstes per a cada categoria professional, fa necessari un ajust fi a nivell d'empresa.

 

 

A tals efectes les Àrees Funcionals i Grups Professional del nou Conveni Agropecuari queden com segueix:

 

 

Les ÀREES FUNCIONALS es classifiquen com segueix a continuació:

 

Àrea Tècnica: S'inclouen en aquest grup aquells treballadors que en l'exercici del seu treball requereixen un alt grau de coneixements professionals que exerceixen sobre un o diversos sectors de l'activitat, amb objectius definits i alt grau de exigència en els factors d'iniciativa , autonomia i responsabilitat . Així com els treballadors que duen a terme funcions consistents en la realització d’activitats complexes amb objectius definits dins del seu nivell acadèmic, integren , coordinen i supervisen l'execució de tasques heterogènies amb la responsabilitat d'ordenar el treball d'un conjunt de col·laboradors.

 

Àrea d’Administració: S’inclouen aquells treballador que realitzen funcions de caràcter burocràtic, administratiu i tasques especifiques d’oficina.

 

Àrea Comercial: S’inclouen aquells treballador que, pels seus coneixement i o experiència realitzen tasques de caràcter comercial.

 

Àrea de Producció: S’inclouen aquells treballadors que pel seu coneixements i o experiències realitzen tasques generals relacionades amb oficis clàssics, amb la conducció de maquinaria, així com operacions realitzades amb certa autonomia que exigeixen habitualment alguna iniciativa, podent ser ajudats per altres treballadors i seguint un mètode de treball precís segons instruccions especifiques, amb un grau de dependència jeràrquica i funcional total. També s’inclouen aquells treballadors que realitzen operacions seguint un mètode de treball precís, amb instruccions especifiques, amb dependència jeràrquica i funcional total. No es necessari una formació especifica, ja que nomes requereix coneixements elementals.

 

 

GRUPS PROFESSIONALS

Depenent de les seves funcions, els Grups Professionals són els següents:

 

Grup Professional 1

Inclou aquells treballadors que en possessió d’un títol superior, compleixen funcions o realitzen treballs adequats a la seva preparació professional, en virtut del contracte de treball concertat per raó del seu títol i amb plena responsabilitat davant la Direcció de l’empresa.

Grup Professional 2

Inclou els treballadors que en possessió d’un títol de grau mig, treballen a les ordres del personal de grau superior o de la Direcció que desenvolupen funcions o treballs propis de la seva categoria, segons les dades i condicions tècniques exigides d’acord amb la naturalesa de cada lloc de treball.

S’equipara al tècnic especialista agropecuari, essent les seves funcions i responsabilitats les d’ estudiar tota classe de projectes, desenvolupar tots els treballs que calgui realitzar i preparar les dades necessàries per a l’organització del treball de les altres categories.

Grup Professional 3:

Càrrec de l’empresa que, sota la dependència directa de la Direcció, Gerència o Administració, assumeix el comandament o responsabilitat de l’àrea administrativa o la de producció tenint al seu càrrec de manera personal i directa la vigilància i direcció de les diferents tasques que es realitzen en l’empresa. Tenen la responsabilitat d’orientar,

distribuir i donar unitat al treball personal, així com el control sobre eines i útils, materials, subministraments i rendiment del personal.

Grup Professional 4:

Inclou els treballadors que tenen domini de l’ofici en l’àrea funcional de l’empresa a la que està destinats, realitzant les tasques encomanades amb iniciativa i assumint la seva amb plena responsabilitat. Així com el que disposen dels coneixements pràctics i titulació necessaris per prestar serveis administratiu, de venta, de conducció de maquinaria agrícola o de vehicles tenint al seu càrrec la seva cura i conservació. Compren també els treballadors que en possessió d’un ofici clàssic de la indústria o dels serveis, són contractats per prestar habitualment treballs en tasques pròpies de la seva professió, que tinguin el caràcter de complementàries o auxiliars de les feines bàsiques constitutives de l’explotació agropecuària. Tanmateix s’inclouen aquells operaris de les comunitats de regants que realitzin funcions de telecontrol, de vigilància de les tasques de reg, de manteniment de les canals i sèquies o tasques similars, del seguiment, conducció i canalització de l'aigua.

Realitzant les tasques següents o similars:

 • De caràcter administratiu com caixer de cobrament i pagaments sense signatura; plantejar, subscriure i estendre factures amb la complexitat en el seu plantejament i càlcul; realitzar estadístiques; efectuar assentaments comprables; redactar correspondència amb iniciativa pròpia en assumptes que no excedissin en importància als de simple tràmit; verificar les liquidacions i càlculs de nòmines i liquidacions a la Seguretat Social; i altres tasques administratives anàlogues.
 • De prestar servei amb un tractor o amb maquinaria agrícola que s’utilitzi en l’explotació o magatzem, tenint al seu càrrec la seva cura i conservació, amb coneixements pràctics i titulació necessaris.
 • De prestar treballs en tasques pròpies d’un ofici clàssic de l’industria o dels serveis (com tasques de paleta, fuster, mecànic, conductor, etc.) que tinguin caràcter de complementàries o auxiliars de les feines bàsiques constitutives de l’ explotació agropecuària.

 

Grup Professional 5:

Inclou els treballadors que mitjançant una pràctica continuada, realitzen tasques per a les quals calen coneixements i preparació qualificades com a propis de tasques especifiques sota supervisió.

 

Realitzant les tasques següents o similars:

 • De caràcter administratiu com la de treballs elementals d'oficina, d’administració i arxiu, mecanografia, atenció al telèfon.
 • De guardar, guiar i pasturar els animals al aire lliure.
 • De tallar o treure les rames supèrflues dels arbres.
 • De realitzar els tractament fitosanitaris amb maquinària bàsica i/o manual, com ara sulfatar.
 • Trasllat ocasional de maquinària.
 • Preparació, utilització i neteja d’instruments i material de laboratori.
 • Aplicació dels procediments de recollida i tractament de dades, aplicació de tècniques i anàlisis simples.
 • Utilització d’aparells, instruments i reactius per a la verificació de la qualitat dels materials i productes, sempre sota supervisió d’un superior.
 • D’envasar, etiquetar, preparar comandes, seleccionar fruita.
 • De vigilància i manteniment bàsic d’una o vàries finques.
 • De vigilància i neteja de les dependències, del menjar dels treballadors i de la cura i alimentació del ramat, quan les dimensions de l’explotació no precisin de personal dedicat exclusivament a qualsevulla d’aquestes atencions disposant d’habitatge a la finca o a l’explotació per a ell i persones de la seva família, si en tingués.

 

Grup Professional 6:

Inclou als treballadors majors de 18 anys que executen treballs per als que no cal cap preparació prèvia ni coneixements específics. Presten serveis que s’executen segons instruccions concretes, clarament establertes, amb alt grau de dependència, que requereixen preferentment esforç físic i/o atenció. Bàsicament es dediquen a tasques

En aquelles empreses que fan venda directa dels seus productes realitzaran les tasques pròpies d’aquest grup dintre de la seva jornada laboral.

 

Grup Professional 7:

Treballadors menors de 18 anys que desenvolupen funcions similars a les de Grup 6 o que treballen en tasques administratives bàsiques, a fi d’iniciar-se en les funcions peculiars d’aquests.

 

 

 

CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL

 1. La classificació professional té un caràcter merament enunciatiu i les empreses no estaran obligades a cobrir tots i cada un dels grups que conformen la classificació funcional dins de la seva estructura organitzativa.
 2. Les diferents tasques i funcions que es defineixen en els diversos grups que composen la classificació Professional són merament enunciatius. El grup a que pertanyi cada treballador determinarà les seves funcions habituals en l’empresa. Sense perjudici d’això, cap treballador no podrà negar-se a efectuar qualsevol tipus de tasca que li sigui encomanada per la Direcció de l’empresa o els seus representants, tot i que no sigui pròpia del seu Grup Professional.

Això no obstant comportarà, quan s’escaigui, la seva corresponent compensació econòmica durant el període en que s’executen les tasques de grup professional superior.

 1. L’enquadrament dels treballadors i treballadores en el respectiu grup professional i àrea funcional es realitzarà tenint presents els factors següents:

 

a)     Coneixement i experiència: factor per a la valoració del qual es tindrà en compte, a més de la formació bàsica necessària per a complir correctament les comeses, l’experiència adquirida i la dificultat per a l’adquisició dels coneixements i les experiències esmentats.

b)    Iniciativa: Factor per a la valoració de la qual es tindrà en compte el grau de seguiment de normes o directrius per a l’execució de tasques o funcions.

c)     Autonomia: factor per a la valoració del qual es tindrà en compte el grau de dependència jeràrquica en el desenvolupament de les tasques o funcions que es desenvolupen.

d)    Responsabilitat: factor per a la valoració de la qual es tindrà en compte el grau d’autonomia d’acció del titular de la funció, el nivell d’influència sobre els resultats i la rellevància de la gestió sobre els recursos humans, tècnics i productius.

e)     Comandament: factor per a la valoració del qual es tindrà en compte el grau de supervisió i ordenació de les funcions i tasques, la capacitat d’interrelació, les característiques del col·lectiu i el nombre de persones sobre les quals s’exerceix el comandament.

f)     Complexitat: Factor per a la valoració del qual es tindrà en compte el nombre i el grau d’integració dels diversos factors enumerats anteriorment en la tasca o el lloc encomanat.

 

Enllaç al Conveni Agropecuari 2015 (signat), en format PDF.

Juny 2016