PORTAL de TRANSPARÈNCIA

 

ÒRGANS DE GOVERN

Són òrgans de govern de l'lnstitut Agrícola:

  • L'Assemblea General
  • La Junta Directiva
  • El Consell Executiu
  • El President

L’estructura directiva de l’Institut Agrícola té la seva base en l’Assemblea General, òrgan suprem i sobirà de la institució. A l’Assemblea estan representats tots els socis.

L’òrgan ordinari de govern de l’entitat és la Junta Directiva. Els seus membres són designats cada quatre anys mitjançant candidatures d’entre els socis.

El Consell Executiu tracta i decideix sobre els assumptes ordinaris de l’entitat. Està format per part dels membres de la Junta Directiva, d’entre els quals, com a mínim, hi ha el President, el Vicepresident, el Secretari i el Tresorer. Correspon a l’òrgan col·legiat permanent que duu a terme la direcció, gestió i administració de l’entitat, per delegació de la Junta Directiva.

El President és escollit per l’Assemblea General, en la mateixa candidatura que el Comitè Executiu, i per un mandat de quatre anys. Representa l’entitat en tota classe d’actuacions i presideix tots els òrgans de Govern.

 

Consell Executiu

President:

BALDIRI ROS PRAT

 

Vicepresidents:

RAMON D’ABADAL i DE LACAMBRA

JOAN PONS FONT

 

Vocal Secretari:

MATEU COMALRENA DE SOBREGRAU i ESTEVE

 

Vocals:

MARIA CARMEN BRUACH GALIÁN

PERE CASTELLS GERMÉS

JOAN COLS CATASÚS

MÒNICA D’HABSBURG-LOTHRINGEN

JORDI LLOPIS FAURA

JOSEP MARIA MAJÓ CODINA

CARLES PAGÉS AMBRÓS

JOSEP TOMBAS MAGRANÉ

  

Junta Directiva

Els membres del Consell Executiu més:

MARC COMALRENA DE SOBREGRAU i ESTEVE

JOSEP EMILIO ESPINOSA

JORDI GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ

ERNEST MESTRES HUGUET

ISABEL MOLINAS DE FERRER

BALTASAR PARERA COLL

JOAN ANTONI PÉREZ ROURA

MARIA JOSÉ SALA BROSA

  

ESTATUTS. INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE

Estatus de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre

 

PRESSUPOST 2015. INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE

En el següent enllaç trobareu el Pressupost 2015 de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, en format .pdf