DE LES ARRELS A LA CAPÇADA

 

L'INSTITUT AGRÍCOLA esdevé membre associat de la Confederació Europea de Propietaris Forestals (CEPF)

  

D’acord amb els Tractats de la Unió Europea la política forestal és una competència que és potestativa de cada Estat o regió de la Unió. Basant-nos en aquesta realitat legislativa, la voluntat de participació en els processos legislatius que afecten les nostres finques forestals ens portaria a centrar els nostres esforços sobre el Parlament de Catalunya i l’Estat.

 

La realitat pràctica ens indica quelcom paradoxalment diferent. El 80% de la normativa que afecta les nostres finques forestals prové directament del Parlament Europeu. No sempre es tracta de legislació forestal, però afecta de forma directa i, a vegades cabdal, les possibilitats de gestió.

 

La Xarxa Natura 2000, les Directives d’Aus i Hàbitats o la Directiva Marc de l’Aigua són exemples evidents de com una legislació no estrictament forestal generen afectacions. No sembla, però, que tinguem consciència de que la Directiva Europea d’Energies Renovables, el Canvi Indirecte de l´Ús de la Terra ‒ILUC en el seu acrònim en anglès‒, la Regulació Europea d’espècies invasives, l’Economia Circular, les Estratègies Bioeconòmiques o l’Estratègia de Biodiversitat de la UE 2020 poden afectar, positiva o negativament, amb major mesura les possibilitats de gestió de les finques forestals.

 

Davant d’aquesta perspectiva, l’Institut Agrícola va decidir que volia ser partícip d’aquest procés de decisió. Inicialment es va plantejar participar-hi a través de les organitzacions estatals de propietaris forestals, però malauradament, desprès de nombrosos intents per contactar-hi, el resultat va ser infructuós. La seva inactivitat, i l’interès i plantejament ferm de participació de l’Institut Agrícola en els fors decisoris europeus, va comportar que l’Institut demanés l’ingrés a la Confederació Europea de Propietaris Forestals (CEPF: www.cpf-eu.org ) com a membre associat.

LA VEU DELS PROPIETARIS FORESTALS EUROPEUS

DE LES ARRELS A LA CAPÇADA

El CEPF, amb seu a la Casa Forestal Europea a Brussel·les, és l’associació que fa de paraigües a les diferents organitzacions nacionals de propietaris forestals d’Europa. Té com objectiu promocionar els valors de la Gestió Forestal Sostenible (GFS), els de la propietat privada forestal i la viabilitat econòmica de l’explotació forestal. El 60% de la superfície forestal europea són finques mantingudes i gestionades per propietaris forestals. I, en aquest cas, el CEPF és la veu que defensa els interessos d’aproximadament 16 milions de propietaris.

 

L’1 de juny d’enguany, el President de l’Institut Agrícola, Baldiri Ros, i el soci vocal de la Junta Directiva, Marc C. de Sobregrau, varen participar en l’Assemblea anual del CEPF que es va dur a terme a Paris. La jornada es va dividir en tres blocs. Durant el matí es varen realitzar grups de treball per exposar els diferents posicionaments de les organitzacions i acordar un únic discurs unitari. Posteriorment la sessió de la tarda es va dividir amb l’Assemblea General pròpiament, és va resumir l’activitat del darrer any del CEPF, es varen exposar les línies de treball pel proper any i es va acordar la incorporació com a membre associat de l’Institut Agrícola. En el darrer bloc, i segurament per poc habitual, molt interessant, va comptar amb la presència dels agregats o consellers d’Agricultura de les Ambaixades dels diferents països. Els convidats varen presentar el posicionament respecte el sector forestal i els diferents membres del CEPF varen fer-los-hi palès el posicionament de la Confederació respecte decisions futures que l’UE, i els diferents Estats, hauran de prendre i que tindran afectació sobre les nostres propietats forestals.

 

Durant aquest poc temps de pertinença al CEPF s’ha pogut observar el funcionament de la mateixa. Hem sigut partícips de la resposta enèrgica del CEPF, juntament amb altres organitzacions de caire Europeu, al Comissari europeu de Medi Ambient Karmenu Vella, que en el marc de la conferència “Més enllà de la fusta – els múltiples serveis proveïts pel bosc Europeu” va manifestar un absolut desconeixement de com es gestionen els boscos a Europa, acusant a la propietat, privada o pública, de buscar únicament el rendiment econòmic de l’explotació forestal sense considerar paràmetre ni de Gestió Forestal Sostenible ni els serveis que el nostres boscos generen a la societat.

 

Igualment, fa pocs dies, rebíem el posicionament públic del CEPF respecte la inclusió del LULUCF (Ús de la terra, canvi de l’ús de la terra i silvicultura) en el Marc del Clima i Energia de la UE pel 2030, on s’indicava la necessitat de la GFS en front plantejaments de no gestió o d’evolució natural de les masses i la valoració de la funció que duen els nostres boscos com a embornal de carboni. (la Drecera 158 pàgina 16)

 

Es evident que la participació activa en institucions de caire europeu exigirà a l’Institut Agrícola, i a les persones que el representen, un esforç. Però intentar participar en els processos de decisió que afectaran les nostres propietats forestals bé que se’l mereix.

  

Enllaç al discurs del Comissari Vella: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vella/announcements/conference-beyond-wood-multiple-services-provided-europes-forests_en

 

El President de l’Institut Agrícola, Baldiri Ros, i el soci vocal de la Junta Directiva, Marc C. de Sobregrau, varen participar en l’Assemblea anual del CEPF que es celebrar a Paris el passat 1 i 2 de juny.

 

Marc C. de Sobregrau és el quart començant per la dreta i a continuació, Baldiri Ros.

   

Article publicat a La Drecera 158 Juliol - Agost 2016

Revista de la Patronal Agrària de Catalunya

Forestal