Juliol - Agost 2016

 

 

Tot seguit us informem d’algunes de les darreres actuacions dutes a terme per l’Institut Agrícola. 

 

 

L’INSTITUT AGRÍCOLA presenta escrits al Departament d’Interior i al Departament d’Agricultura fent-se ressò de l’increment de robatoris a les explotacions agràries del Delta del Llobregat

 

 

Malauradament no és cap novetat els robatoris que des de fa temps estan sofrint les explotacions agràries d’arreu del país. Atacs a la propietat i al patrimoni empresarial que comporten nombrosos perjudicis econòmics. Però vist que darrerament s’han incrementat els robatoris de cables elèctrics al delta del Llobregat, l’INSTITUT AGRÍCOLA hem presentat escrits al Departament d’Interior i al Departament d’Agricultura manifestant-ho.

 

En molts dels casos no tant sols és el cost de la reposició d’un material que forma part de l’explotació, i que és bàsic per a que aquesta tingui la seva activitat i productivitat. Sinó que cal tenir en compte que la retirada sobtada del cablejat elèctric provoca l’aturada de tots els mecanismes elèctrics, electrònics, maquinària i instal·lacions que hi van associats. I això fa que, per exemple, en les explotacions hortícoles amb hivernacles, els sistemes de regulació de temperatura i/o humitat deixin de funcionar. Situació, aquesta, del tot greu per als cultius, que veuran incrementar excessivament la temperatura o una disminució de la humitat. Tot plegat amb la més que probable conseqüència fatídica de la mort de totes les plantes i la conseqüent pèrdua de collita.

 

A resultes de tot plegat, i en vistes a les nombroses queixes que socis nostres ens han fet arribat, en hem vist en l’obligació de dur a terme aquestes denúncies. Especialment per a demanar a les autoritats pertinents per a que donin les instruccions als cossos de seguretat per a que facin una vigilància de les zones agrícoles en les hores en les quals no hi ha persones treballant. Alhora, que es portin a terme els controls necessaris per trobar el material robat i els seus causants.

 

Entenem que hi ha d’haver una actuació ferma i contundent de l’Administració per a evitar aquests atacs a les activitats econòmiques, i no deixar sense vigilància ni control, i a lliure disposició de persones alienes, un patrimoni valuós i productiu. En cas contrari es pot afavorir la posada en marxa de mesures d’autoprotecció que poden no ser del grat de tothom. Des de l’INSTITUT AGRÍCOLA advoquem per a que es cerqui una solució satisfactòria per a tothom, amb la participació de totes les parts.

 

 

L’INSTITUT AGRÍCOLA participa a l’Assemblea General de la Interprofessional Lletera (ALLIC)

 

Com cada any l’INSTITUT AGRÍCOLA vàrem assistir a l’Assemblea Ordinària de l’Associació Interprofessional Lletera de Catalunya (ALLIC). Associació que agrupa als productors de llet i als industrials ‒empreses lleteres. I, com passa en molts altres llocs, l’INSTITUT AGRÍCOLA en formem part com a representatius dels empresaris agraris productors de llet.

 

En aquesta Assemblea s’aprovaren els comptes de l’exercici del 2015, així com es procedí a l’elecció dels nous càrrecs de la Junta. En aquest nou període la Presidència l’assumeix el sector industrial, i, per part de l’INSTITUT AGRÍCOLA, es continua ostentant el càrrec de Tresorer.

 

Així mateix es va fer memòria de les actuacions dutes a terme durant l’any, i en especial es va destacar la millora del sanejament econòmic dels comptes de l’Associació. També es va fer palès l’increment de l’activitat d’analítica que s’ha dut a terme, tant del laboratori de la llet, com d’altres productes alimentaris. Recordaren que el fet de diversificar l’oferta pot millorar al sosteniment del laboratori, eina i objectiu principal de creació de l’Associació.

 

 

Presentació de comentaris a l’Avantprojecte de Llei de Mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic

 

L’INSTITUT AGRÍCOLA, ha participat, com a membre de FOMENT DEL TREBALL, en l’elaboració del Dictamen que ha elaborat el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) a l’Avantprojecte de Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

 

Aquesta Llei pretén ser, com sol ser habitual d’uns anys ençà, un calaix de sastre de modificacions normatives de tota mena. Norma que acompanya a la Llei de Pressupostos i que “actualitza” tot un seguit de preceptes.

 

En aquest cas l’INSTITUT AGRÍCOLA va fer èmfasi en la pretesa modificació de l’article 9.2 del text refós de la Llei d’Urbanisme. El nou redactat permet l’edificabilitat en zones inundables sempre que es duguin a terme les obres de protecció adient. Però aquest ús no es preveu per al sòl no urbanitzable. En aquest es prohibeix qualsevol actuació urbanitzadora o edificadora.

 

Entenem que això no està justificat, i menysprea al sòl no urbanitzable, privant-lo dels usos urbanístics que la Llei d’Urbanisme permet ‒com  el propi article 47 del text refós. Edificabilitat permesa i majoritàriament vinculada a explotacions agràries. Si per a la resta de sòls és possible fer-ho adoptant mesures de seguretat, en el sòl no urbanitzable també hauria de ser així. D’altre manera de l’està privant d’un aprofitament que ha estat plenament reconegut. Evidentment, que sempre caldrà dur-hi a terme les mesures de protecció adients. Però pel sol fet de ser sòl no urbanitzable se l’ha de resquitar d’un dret.

 

Per tant, aquesta petició, que va ser part del debat generat en el si del Consell, va quedar recollida al text del Dictamen, com a vot particular. I ha estat tramés al Govern per al seu estudi. Altre cop mostrem com, mercès a la intervenció de l’INSTITUT AGRÍCOLA, podem incidir i influir en les regulacions que es duen a terme.

 

 

Reunió al Parlament de Catalunya respecte de la legislació sobre contractes de conreu al projecte de Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya

 

Així com portem fent des de fa temps amb la resta de partits polítics catalans, recentment ens vàrem reunir amb la Diputada senyora Esperança Garcia, del Partit Popular de Catalunya. El motiu principal va ser la regulació projectada sobre els contractes de conreu al Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya. Projecte que porta temps tramitant-se, i del qual us hem anat informant abastament.

 

El punt principal de la proposta que defensa l’INSTITUT AGRÍCOLA és instaurar, com a regla bàsica de l’articulat, la llibertat de pactes de les parts contractants. No som de cap manera bel·ligerants amb el text del Projecte, que entenem que ha de preveure aspectes pel cas que les parts no hagin previst determinada situació o aspecte del contracte. Però sí que demanem, en base a la pròpia normativa civil general, que les característiques principals dels contractes de conreu siguin determinades pels propis contractants. Especialment pel que fa a la durada del contracte.

 

Actualment les relacions contractuals i econòmiques tenen multitud de matisos i paràmetres que no poden quedar empresonats dins una norma molt determinista i sense flexibilitat. Per tant, igual a com ja portem dient-ho des de sempre, aquest punt, per nosaltres, és bàsic. I seguirem lluitant per a que sigui realitat.