Propostes de millora legislativa en l'àmbit econòmic

 

La CEOE planteja deu propostes per millorar la legislació en l’àmbit econòmic i facilitar el creixement i l’ocupació.

 

La CEOE ha elaborat un decàleg en el qual recull les seves propostes de millora legislativa en l’àmbit econòmic. En l’informe, el Departament d’Afers Econòmics i Europeus de la Confederació explica que “en un món globalitzat, on la competència cada vegada és més gran i la societat i els inversors estan més conscienciats dels impactes de l’activitat econòmica en el medi ambient o la salut, la millora del marc regulador i de la competitivitat empresarial són clau per generar les condicions adequades que propiciïn un major creixement i creació d’ocupació a mig i llarg termini “.

Les empreses estan incorporant la sostenibilitat com un eix prioritari de les seves estratègies i com un vector clau per a la creació de valor econòmic, mediambiental i social, tant a curt com a llarg termini, contribuint d'aquesta forma a l'augment del benestar i l'autèntic progrés de les generacions presents i futures.

 

En un món globalitzat, on la competència cada vegada és més gran i la societat i els inversors estan més conscienciats dels impactes de l'activitat econòmica en el medi ambient o la salut, la millora del marc regulador i de la competitivitat empresarial, són clau per generar les condicions adequades que propiciïn un major creixement i creació d'ocupació a mig i llarg termini.

 

Aquest fet està provocant un intens procés de transformació i innovació empresarial en la recerca de nous models de negoci i de solucions més eficients que redueixin la petjada dels productes en el medi ambient i de models organitzacions inclusius i no discriminatoris i generin beneficis per a la societat i garanteixin un desenvolupament equilibrat i sostenible.

 

No obstant això, l'avanç cap a una societat més sostenible no pot recaure exclusivament en el sector empresarial, de manera que la participació i el coneixement dels consumidors, així com la presa de decisions dels poders públics en l'àmbit de la política i de la regulació, són claus per assolir l'objectiu.

 

En aquest sentit, la col·laboració entre empreses i administracions públiques s'ha demostrat fonamental per dotar aquesta transformació dels necessaris nivells de finançament, de confiança i dels marcs reguladors adequats.

 

A continuació, s'exposen uns punts que contribuirien a un desenvolupament més efectiu d'aquest procés i que, per tant, permetrien seguir impulsant el creixement econòmic d'una forma més sostenible en el temps:

 

  1. Eliminar i evitar les duplicitats legislatives i les normatives contraposades. És imprescindible disposar d’una normativa eficient, actualitzada i coherent, a fi de disposar d’un marc jurídic adequat a les necessitats de cada sector empresarial, que garanteixi la unitat de mercat i eviti restriccions desproporcionades a una activitat econòmica.
  2. Reforçar el paper del Consell d'Estat, la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics (CDGAE) i el Consell Econòmic i Social (CES). D’una banda, el Consell d’Estat ha de dictaminar de manera preceptiva dels projectes normatius, limitant l’ús del Reial Decret Llei que ha de ser l’excepció i no la norma a l’hora d’elaborar normativa. D’altra banda, la CDGAE ha de garantir l’eficiència i l’eficàcia de qualsevol iniciativa governamental amb impacte econòmic. Finalment, el CES ha de ser consultat, però atorgant terminis suficients i proporcionades per emetre dictàmens sobre matèries, de vegades, complexes i controvertides.
  3. Reforçar la vigilància del compliment de la normativa vigent per preservar la competència lleial dels operadors. Segons la CEOE, s’han d’aplicar mesures per a una eficaç vigilància dels mercats dels productes, per al que és fonamental la posada en marxa del sistema espanyol de vigilància del mercat dels productes. La mútua col·laboració entre les diferents parts de l’Administració esdevé un aspecte clau.
  4. Reforçar i revisar leficàcia de les Conferències sectorials. És fonamental desenvolupar el procés de racionalització i simplificació administrativa i convergència de les legislacions autonòmiques i municipals, potenciant la participació de les organitzacions empresarials i de les empreses, perquè l’Administració conegui els impactes de les decisions que s’adopten en aquests òrgans.
  5. Implementar un sistema efectiu de racionalització, simplificació i reducció de càrregues administratives. La CEOE considera que les CCAA i les entitats locals (més de 25.000 habitants) també haurien de realitzar la “Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu”, a fi d’analitzar l’impacte acumulat de totes les normatives que afecten els operadors i al seu competitivitat.
  6. Habilitar o reforçar les finestretes electròniques, en què els operadors econòmics puguin assenyalar casos d’incompliment de la legislació per part de qualsevol administració pública. Així mateix, la Confederació creu que, en matèria d’innovació, és necessària l’harmonització, simplificació i transparència dels procediments administratius permetent fer les gestions a través d’una “finestreta única”.
  7. Executar, amb caràcter anual, un Pla d’Acció de Racionalització Normativa que aprofundeixi en la correcta aplicació de la normativa existent i avaluï de manera adequada la implementació de les mesures normatives (avaluació expost) abans de plantejar objectius o revisions addicionals.
  8. Procedir a una racionalització de les empreses públiques promovent una major eficiència i competència en la gestió, evitant la tendència a la substitució del sector privat per part del sector públic.
  9. Crear una base de dades legislativa única incloent-hi tota la legislació vigent (nacional, autonòmica i local) i una descripció dels procediments administratius aplicables a cada activitat.
  10. Reforçar la participació del sector empresarial en els processos d'informació i consulta és absolutament necessari. Els que millor coneixen les qüestions a debatre i poden veure amb claredat els pros i contra de les solucions als problemes que es plantegen són les pròpies empreses, pel que és imprescindible comptar amb la seva participació, opinió i col·laboració. El sector empresarial està col·laborant en la reducció de l'impacte dels productes i serveis amb una clara aportació positiva per als consumidors. En aquest context, és fonamental reforçar la transparència i participació del sector empresarial en les consultes prèvies al disseny de la regulació, així com en el seu procés d'implementació articulant mecanismes específics de participació en tots els ministeris implicats, de manera que l'Administració pugui conèixer de primera mà els desenvolupaments i inversions que es produeixen en l'àmbit econòmic. El resultat seria avançar i adequar la normativa necessària per donar suport-, reforçant la presa de decisions empresarials en matèria d'inversions, molt especialment les de gran envergadura.

 Font: CEOE

 

 

La Drecera 170 juliol - agost 2018

Revista de la Patronal Agrària de Catalunya

 

Legislació