PROJECTES NORMATIUS QUE AFECTEN AL MON VITIVINÍCOLA

  

Els darrers mesos s'han elaborat varis projectes normatius dins el món vitivinícola. Els dos principals han estat l'extensió de norma relacionada amb l'aportació econòmica per a la promoció del sector, i la modificació respecte del potencial de producció vitícola. Seguidament us fem un breu resum de les nostres aportacions.

 

 

Projecte d'Ordre per la qual s'estén l'acord de l'Organització Interprofessional del Vi d'Espanya (OIVE) al conjunt del sector i es fixa l'aportació econòmica obligatòria per a realitzar activitats de promoció i informació del sector vitivinícola

 

Com bé ja sabeu, per tal de poder aplicar una extensió de norma per part d'una interprofessional ─en aquest cas la del vi espanyola─, cal elaborar una Ordre pel Ministeri d'Agricultura. I en aquest cas, en defensa del sector vitícola català, donat el referit projecte d'Ordre, i com interessats directament, es van dur a terme les següents al·legacions:

 

  • Exigir que a les campanyes de promoció i comunicació, es destini, com a mínim, el 80% de les aportacions econòmiques, a promocionar preferentment la producció envasada dels vins emparats per les Denominacions Geogràfiques Protegides, o bé per les Indicacions Geogràfiques Protegides. Petició feta en concordança amb els reglaments europeus i, en particular, amb els acords comercials amb països tercers, pels quals és d'interès afavorir davant del consumidor la figura de les DOP i les IGP. Aquesta protecció de les denominacions o indicacions geogràfiques, demés, és un objectiu específic de la Llei 38/1994 reguladora de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries.

 

D'altra banda, l'augment de les vendes com a DOP i IGP comporta l'increment mitjà del preu al qual es ven el vi, possibilitant la disminució de la venda a doll en favor del vi envasat.

 

  • Establir la publicitat de l'aprovació anual del Pla d'actuacions juntament amb el corresponent pressupost d'ingressos i despeses. Aquest pla ha de fer-se públic i estar accessible de forma pública a la web de la interprofessional del vi d'Espanya. Les accions territorialitzades que incorpori el Pla hauran de figurar desglossades amb el seu pressupost assignat.

 

La raó d'aquesta petició rau en que el pla d'actuacions no és públic al consumidor ni als viticultors i cellers en general. I tenint en compte la naturalesa obligatòria de la quota a cobrir, aquest pla ha de ser oportunament avaluat per aquells que contribueixen a aquest. Motiu pel qual és necessari incloure en el text legal les oportunes normes de transparència i bon govern que facilitin el detall de despesa incorregut en benefici del sector. Documentació ─Memòria anual, comptes anuals, liquidació i pressupost─ que s'ha de lliurar al Ministeri d'Agricultura, en virtut de l'article 6 de la Llei 38/1994 reguladora de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries.

 

  • Cal assegurar l'efectiva recaptació dels obligats a fer les aportacions aprovades. Per la qual cosa es demana que la OIVE creï i mantingui un registre actualitzat dels operadors i de la distribució que comercialitzin en el mercat domèstic vi d'origen no espanyol. El registre diferenciarà entre vi d'origen comunitari i vi extracomunitari als efectes oportuns.

 

 

Consulta pública sobre el projecte de Reial Decret que modifica el Reial Decret 1338/2018 que regula el potencial de producció vitícola


Els principals apartats envers els quals es va demanar una modificació del text del projecte són els següents:

 

  • Modificació de la definició de parcel·la vitícola. Cal que dins la superfície de la mateixa s'hi inclogui tant la superfície plantada de vinya com els espais adjacents no plantats, imprescindibles per al desenvolupament del cultiu i l'operativa de la maquinària.

 

D'aquesta manera s'evitarien les actuals disfuncions entre el SIGPAC i el Registre de vinya, particularment en la consideració com "Terra Arable (TA)" de la terra agrícola situada als carrils de la plantació o en el seu perímetre exterior, quan aquest espai és imprescindible per al correcte desenvolupament del cultiu i per a les maniobres de la maquinària del mateix. És especialment rellevant quan, demés, aquest espai era superfície de conreu directe abans de la plantació de vinya.

 

  • Pel que fa a les autoritzacions per a noves plantacions, per evitar una concentració de superfície per efecte d'exclusió que generi distorsions en les zones receptores de les plantacions, es demana que pel càlcul s'exclogui la superfície de les DOP i IGP que tinguin aprovades restriccions en vigor. Sinó, es concentraria l'1% nacional en unes poques DOP o IG. que no han sol·licitat restricció, contravenint l'esperit de la norma. Alhora que, d'aquesta manera, poden arribar a aprovar una superfície superior a l'1% nacional si diverses DOP o IGP sol·licitessin una restricció diferent de 0, i en la resta es mantingués l'1%.

 

  • Es demana la supressió, com a criteri d'admissibilitat d'una sol·licitud de nova plantació dins una DOP en la qual s'hagi determinat una limitació, que se li pugui exigir haver estat donat d'alta a la Seguretat Social agrària durant, almenys, dos anys durant els cincs anys anteriors. Això suposa un autèntic impediment a la inversió i bloqueja projectes com la creació de vins d'autor a partir d'unes inversions en unes plantacions molt concretes.

 

La propietat de la vinya no va necessàriament vinculada a l'explotació pel mateix propietari. Moltes vegades aquesta explotació es porta a terme per part d'una societat o particular en règim d'arrendament, parceria, usdefruit, contracte mercantil o de prestació de serveis. La referida exigència contravé, en definitiva, la normativa comunitària en matèria d'inversions, establint a aquest efecte una barrera d'accés.

 

 

La Drecera 176 juliol - agost 2019

Revista de la Patronal Agrària de Catalunya

Legislació