Tramitació parlamentària de la Llei Òmnibus

 

Certament, l’avantprojecte de llei de simplificació, d’agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l’activitat econòmica, per tots ja coneguda com a “Llei Òmnibus”, ha suscitat un veritable interès. De fet es varen presentar més de dues mil al•legacions en el procés d’exposició pública –i això que va ser un termini força curt- .I és que la referida Llei presenta importants canvis normatius en tots els sectors econòmics i socials, eliminant principalment tràmits administratius inútils, permetent impulsar i  agilitzar una mica més l’activitat econòmica del país. En l’anterior Drecera ja us vam fer un desenvolupament de quines havien estat, a grans trets, les aportacions fetes per l’Institut Agrícola.

Però era evident i previsible que, si més no, modificar d’un sol cop un centenar de normes, de per sí, ja havia de generar polèmica o escepticisme. I més quan es tracta d’aniquilar un maremàgnum legislatiu, construït en bona part per l’anterior mandat polític durant vuit anys. Evidentment no tothom pot estar content. A fi i efecte de calmar els ànims i diluir la tensió generada, el Govern va acceptar trossejar la Llei Òmnibus en tres parts, obtenint així tràmits parlamentaris diferents però paral•lels, si és possible. 

Ara, doncs, ens trobem amb dos blocs normatius:

a) Un destinat a reduir la burocràcia administrativa, amb el Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa i amb el Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació,
b) I un altre per a impulsar l’economia, amb el Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica.

No obstant, la reforma de la Llei d’Urbanisme i la del sector públic audiovisual, es despengen de la Llei òmnibus per pressió política i s’aprovaran a part, en altres normes especifiques. Tanmateix també cal fer menció al projecte de llei de mesures fiscals i financeres, que també presenta novetats i s’està tramitant al mateix temps que les esmentades.

Amb tot això, el dia 7 de juliol de 2011, es va publicar al “Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya” el text corresponent a tots aquests Projectes de la Llei en que s’ha dividit l’original Llei Òmnibus. Aquest text és l’originat després de valorar les al•legacions presentades en el tràmit d’audiència per tots aquells interessats –com ara l’Institut Agrícola -.  Amb la finalitat d’apropar-vos a la realitat jurídica i al tràmit i debat parlamentari que ens espera, us transcrivim el text íntegre dels canvis proposats en els Projectes de lleis que són del nostre interès. Concretament us indiquem quins son els apartats o aspectes que s’han introduït a resultes de les aportacions fetes per l’Institut Agrícola.

 

 

 

Projecte de  llei de promoció de l’activitat econòmica

Capítol 2. Modificació de la Llei 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de conreu.

Article 4
Es deixa sense contingut el capítol VI, relatiu al dret d’adquisició preferent de la Generalitat.

Article 5
Es deroga la Disposició addicional segona.
Aquest precepte elimina el Decret 7/2010 pel qual s’aprovava el Registre Administratiu de Contractes de Conreu. Recordar, que la nostra associació té interposat un Recurs Contenciós Administratiu contra el referit Registre, amb l’objectiu de declara-ho nul de ple dret. El procediment judicial segueix el seu curs processal -actualment en fase de conclusions -, però no estaria de més que es pogués acabar abans mitjançant la derogació efectiva del Decret.

Capítol 4. Modificació del Decret Legislatiu 1/2009, pel qual s’aprova el Text de la Llei reguladora dels residus
 
Article 9
S’afegeix un nou article 21 bis, amb la redacció següent:
«21 bis. Termini per resoldre i notificar
El termini per resoldre el procediment i notificar la re¬solució de declaració de sòl contaminat és de sis mesos. El venciment del termini esmentat sense que se n’hagi dictat i notificat la resolució comporta la caducitat del procediment.»


Capítol 5.  Modificació de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats

Article 52
Es modifica l’apartat 11 de l’Annex II, que passa a tenir la redacció següent:
«11. Instal•lacions ramaderes per a la cria intensiva que tinguin:
11.1.b).ii. Entre 2.000 i 2.500 places de porcs d’engreix (més de 20 quilos).
11.1.d) Més de 600 places de vacum d’engreix.
11.1.e) Més de 300 places de vacum de llet.
11.1.f) Més de 2.000 places d’oví i cabrum.
11.1.g) Més de 500 places de cavall i altres equins.
(....)

Article 53
11. Instal•lacions ramaderes per a la cria intensiva que tinguin:
11.1.a) Fins a 40.000 emplaçaments per a aviram, entenent que es tracta de gallines ponedores o del nombre equivalent per a altres espècies d’aus, per sobre d’1 URP
11.1.b i) Fins a 2.000 places per a porcs d’engreix (de més de 30 Kg), per sobre de 10 places.
11.1.b.ii) Fins a 2.000 places per a porcs d’engreix (de més de 20 Kg), per sobre de 10 places.
11.1.c i) Fins a 750 places per a truges reproductores, per sobre de 5 places.
11.1.c.ii) Fins a 530 places per a truges reproductores en cicle tancat, per sobre de 5 places.
11.1.d) Fins a 600 places de vacum d’engreix, per sobre de 5 places.
11.1.e) Fins a 300 places de vacum de llet, per sobre de 5 places.
11.1.f) Fins a 2.000 places d’oví i cabrum, per sobre de 10 places.
11.1.g) Fins a 500 places d’equí, per sobre de 5 places.
(...)

Bona part de les activitats ramaderes han passat de l'Annex II al III, en consonància amb les peticions del sector i la nova normativa estatal que s'està preparant. D'aquesta manera s'alleugereix la càrrega burocràtica i de gestions que havien de fer dites activitats. Esperem que tant lloat canvi acabi aprovat definitivament.

 

 

 

Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació

Capítol 1. Modificació de la Llei 9/1995 de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.

Article 3
S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 6, amb el text següent:
“6.3 Es permet la circulació motoritzada per les pistes i els camins delimitats en xarxes o itineraris establerts pel Departament competent en matèria de medi natural i, en tot cas, sempre amb l’autorització expressa del titular dels vials. La delimitació d’aquests vials, que podran tenir amplada inferior a quatre metres i diversos tipus de ferms, s’efectuarà mitjançant Ordres del conseller competent en matèria de medi natural, en les quals es podran establir condicions especifiques de circulació i característiques dels vials, i haurà de ser incorporada a l’inventari comarcal corresponent.»

Finalment el Govern ha contemplat una de les al•legacions realitzades per l’Institut Agrícola, i ha acceptat que la delimitació dels referits camins es faci amb el consens absolut dels propietaris del vials.

Article 4
Es modifica l’article 20 que passa a tenir la redacció següent:
«Article 20. Delimitació d’espais i recorreguts.
»1. Es prohibeix de fer competicions esportives a l’in¬terior dels espais naturals de protecció especial, a les reserves nacionals de caça i a les reserves naturals de fauna salvatge, excepte en el cas de trams d’enllaç no cronometrats, que podran passar per vials aptes per a la circulació motoritzada, previ informe de l’òrgan gestor de l’espai i d’acord amb les autoritzacions corresponents.
»2. Sense perjudici del que estableix l’apartat 1, els espais i recorreguts autoritzats per a cadascuna de les competicions esportives, estaran delimitats per les autoritzacions preceptives del Departament competent en matèria de medi natural, d’acord amb el que estableix l’article 24. Les limitacions i prohibicions establertes pels articles 6 i 7, poden no ser aplicables a les competicions esportives a les que fa referència l’article 23 quan així s’estableixi en les autoritzacions corresponents.»

En aquest cas també es fa ressò d’una reivindicació de l’Institut Agrícola pel que fa als espais protegits: no han de ser zones del territori protegides amb tant de zel, sinó que són, i han de ser, possibles la realització d’activitats esportives o d’altres tipus.

 

 

 

Projecte de llei de mesures fiscals i financeres

Disposició derogatòria
1. Es deroguen:
c) L’apartat b) de l’article 53 bis i la lletra i) de l’article 92.2 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públi¬ques de Catalunya.

La derogació d’aquest article correspon ni més ni menys que en eliminar, l’obligatorietat d’haver d’indicar en la Declaració Única Agrària les remuneracions que perceben el directius de les empreses i les entitats que sol•liciten ajuts de la Unió Europea. Aquesta derogació ha estat impulsada per l’Institut Agrícola, doncs sempre ens hem oposat a aquesta mesura, i davant la qual ja tenim interposat un Recurs Contenciós Administratiu.


Article publicat a la Drecera 128. Juliol - Agost 2011
INFORMATIU AGRARI DE L'INSTITUT AGRÍCOLA

Legislació