LLEI ÒMNIBUS

 

El Govern de Catalunya d'ajusta a les pretensions de l'Institut Agrícola respecte dues normes vinculades directament amb l'empresa agrària.

 

El Registre Administratiu de Contractes de Conreu

El Projecte de Llei de promoció de l'activitat econòmica ?actualment en fase d'elaboració del Dictamen per la Comissió d'Empresa i Ocupació? elimina el Decret 7/2010 pel qual s’aprovava el Registre Administratiu de Contractes de Conreu. L'Institut Agrícola sempre s'ha oposat a la creació de registres administratius que només serveixen per a controlar i recopilar dades dels ciutadans o dels empresaris agraris. Molts cops sense cap mena de raonament o ni saber exactament quin servei i finalitat tenen. Per la qual cosa, en el moment de l'aprovació de dit Decret, es va interposar un Recurs Contenciós Administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sembla que la pressió institucional de la nostra entitat, i la judicial, no cal dir-ho, han tingut els seus efectes.

 


La declaració de les remuneracions percebudes pels directius de les empreses agràries

La Disposició Derogatòria 1.c de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, deroga l’apartat b) de l’article 53 bis i la lletra i) de l’article 92.2 del Decret legislatiu 3/2002 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públi¬ques de Catalunya.

L'aplicació dels apartats ara derogats implicava l’obligatorietat d’indicar en la Declaració Única Agrària les remuneracions que percebien el directius de les empreses i de les entitats que sol·licitaven ajuts de la Unió Europea. Aquesta derogació implica el reconeixement i acceptació de la petició feta per l’Institut Agrícola, doncs des del primer moment ens vam oposar a aquesta mesura. Motiu pel qual es va interposar el pertinent Recurs Contenciós Administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

 

Un cop més, o millor dit, per dos cops, el Govern ha fet marxa enrere en la imposició d'uns mecanismes de control exasperat de l'exercici de la lliure activitat empresarial agrària. Com sol passar, la raó triomfa. Però sap greu que això no es pugui aconseguir sense la més que reiterada i tossuda bel·ligerància que adopta l'INSTITUT AGRÍCOLA davant les imposicions normatives governamentals sense sentit. 


Article publicat a la Drecera 130. Novembre - Desembre 2011
Revista de la Patronal Agrària de Catalunya

Legislació