l’INSTITUT AGRÍCOLA promou una agricultura moderna, lliure i productiva

 

Amb l’objectiu de que estigueu ben informats i al corrent dels nostres neguits més tangibles, us oferim, tot seguit, un recull de les actuacions més destacades realitzades els últims mesos. 

L’INSTITUT AGRÍCOLA proposa al MINISTERI D’INDÚSTRIA modificar la periodicitat per passar l’ITV pels vehicles d’ús agrari

La normativa que regula la inspecció tècnica de vehicles, estableix la periodicitat per passar la inspecció depenent del tipus de vehicle i tipus de transport que es realitza. En el cas del  sector agrari, els mateixos vehicles que utilitzem per portar les eines al camp o transportar productes o collites, tenen que passar les revisions de la ITV amb molta més freqüència que un vehicle d’ús privat, tot i que la majoria d’ells  realitzen molt pocs quilometres al llarg d’un any. Són vehicles considerats per la llei com a “comercials” però que realment els trajectes que fan són curts i de poc abast. Certament es tracta de vehicles que poden ser de certa edat, però que tenen un reduït quilometratge anual i, per tant, difícilment patiran un desgast que afecti la seguretat dels seus mecanismes.

 

Per això, des de l’INSTITUT AGRÍCOLA, hem considerat oportú proposar a l’Administració competent que els vehicles dedicats al transport de mercaderies i coses, de pes màxim autoritzat inferior o igual a 3,5 tones, que fessin fins a 10.000 quilòmetres a l'any, realitzin la ITV amb la mateixa freqüència que els vehicles d'ús privat, dedicats al transport de persones, amb capacitat de fins a nou places inclòs el conductor. En moltes ocasions, el legislador regula sense saber la realitat del territori. Si més no, des d’aquesta institució sempre vetllarem per a que es conegui aquesta realitat i garantir i salvaguardar els drets dels agricultors.

 

 

L’INSTITUT AGRÍCOLA proposa esmenes a l’Avantprojecte de llei de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària

 

El Ministeri d’Agricultura  ha elaborat el primer esborrany de l’Avantprojecte de llei de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària. En els propers dies aquest avantprojecte serà tramitat al Consell de Ministres. Fonamentalment la proposta de llei suposa una reforma molt important en el procés alimentari. Entre altres mesures, estableix l’obligació de formalitzar per escrit els contractes del sector agroalimentari, determina els elements que han d’incloure aquest contractes ―entre altres, el preu que han de rebre els productors― i contempla l’elaboració d’un codi de bones pràctiques mercantils voluntari pels diferents operadors de la cadena alimentària. Tanmateix, es recull una modificació de la Llei que regula les organitzacions professionals agroalimentàries, permetent la negociació col·lectiva de preus, si ho contempla la normativa comunitària.      

 

L’Institut Agrícola considera que, emparant-se en l’objectiu de facilitar la transparència entre els diferents operadors de la cadena alimentària i una major seguretat jurídica, les reformes plantejades aporten claredat i ajudaran a reequilibrar el pes de les diferents baules de la cadena a l’hora de negociar els tractes comercials. En qualsevol cas, l’INSTITUT ha formulat una sèrie de propostes i observacions a fi de millorar i perfilar el contingut del projecte, força esperat pel nostre sector i que promet ser també esperançador per la marxa econòmica del sector agrari.

 

 

 

L’INSTITUT AGRÍCOLA presenta al·legacions al “Pla d’Acció Nacional per l’ús sostenible de  Productes Fitosanitaris”

 

Recentment el Ministeri d’Agricultura va exposar a informació pública el Pla d’Acció Nacional per l’ús sostenible de Productes Fitosanitaris. Aquest Pla estableix un marc d’accions per, suposadament, reduir els riscos per a la salut humana i el medi ambient. Tanmateix, es regulen aspectes relatius a la comercialització, la utilització i l'ús dels productes fitosanitaris. L’Institut Agrícola ha presentat al·legacions a aquest Pla d’Acció per considerar que les mesures proposades són totalment insuficients. No hi ha cap mesura que garanteixi un control i/o programes de vigilància respecte la presència dels productes fitosanitaris en els aliments i pinsos destinats a la Indústria Agroalimentària o al consumidor final. Per la qual cosa, l’INSTITUT AGRÍCOLA ha presentat una sèrie de propostes amb l’objectiu de protegir i mitigar els riscos de presència residus de productes fitosanitaris dins del mercat alimentari

 

L’INSTITUT AGRÍCOLA proposa esmenes al Projecte d’Ordre pel qual es desenvolupen, per l’any 2013, el mètode d’estimació objectiva del IRPF i el règim especial simplificat del IVA.

 

El Ministeri d’Hisenda i de les Administracions Públiques ha iniciat la tramitació del referit Projecte. L’Institut Agrícola ha formulat una sèrie de propostes en forma d’esmenes, pel que fa a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, amb el ferm objectiu de protegir i garantir la fiscalitat coherent de les nostres empreses. Entre elles, hem de destacar, les següents:

 

  • Incloure com a activitat econòmica, la venda directa realitzada per agricultors o ramaders dels seus propis productes o sotmesos a una primera transformació, sempre i quan el producte final estigui inclòs en la normativa comunitària, i que la venta es realitzi en la pròpia explotació, en mercats municipals o llocs que no constitueixin llocs comercials permanents. D’aquesta manera s’equipara la definició d’activitat agrària amb la que fa la legislació sectorial agrària.
  • Permetre que les persones que tributen pel règim simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit, puguin computar-se els seus ingressos amb el criteri de caixa. És a dir, quan es cobren efectivament les factures, no quan aquestes s’emeten ―criteri actual. D’aquesta manera s’evitaria haver d’avançar quotes de l’impost d’una factura que no s’ha cobrat.

 

L’INSTITUT AGRÍCOLA mostra la seva plena disconformitat sobre les mesures de control establertes  per la plaga del cargol poma al delta de l’Ebre

 

El Departament d’Agricultura, ha publicat recentment una Resolució per la qual fixa el tractament amb aigua de mar en una zona del delta de l’Ebre, per tal d’eradicar el focus del cargol poma. Dita mesura ens sembla del tot il·lògica, desproporcionada i contraproduent. Inundar els camps amb aigua de mar pot comportar conseqüències irreversibles com són la impossibilitat de recuperar el conreu i la contaminació per salinitat. Totalment disconformes, l’INSTITUT AGRÍCOLA ha presentat una instància al Departament, amb l’objectiu de dissuadir l’execució de la mesura i de mostrar les nefastes conseqüències agronòmiques i econòmiques que, pel cultiu de l’arròs, pot significar. Si més no, exhaurirem totes les vies que facin falta per impossibilitar aquesta desorbitada acció. En tot cas, no deixarem ni consentirem que l’Administració actuï sense la submissió plena a la llei i al Dret. Cas contrari, haurà de respondre dels danys i perjudicis que causi per adoptar una actuació no volguda per ningú i sense cap mena de fonament.

 

 

Article publicat a La Drecera 136. Novembre - Desembre 2012

Revista de la Patronal Agrària de Catalunya.

Legislació