NOVETATS NORMATIVES

 

Darrerament han entrat en vigor noves disposicions generals de suscitable interès per a la ciutadania i al món agrari en especial. Aquestes ordenen i organitzen el nostre actuar quotidià i activitats econòmiques. Tot seguit, us despleguem les principals novetats jurídiques relacionades amb el nostre sector i els nostres interessos.

 

 

Mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l’activitat agrícola

 

L’Ordre AAAM/111/2013, de 24 de maig, publicada al “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya” de 4 de juny del 2013, regula les mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l’activitat agrícola. Us transcrivim les accions de prevenció previstes durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 d’agost, ambdós inclosos, en franja horària d’entre les 14 i les 17 hores, quan s’activi el nivell 3 del Pla Alfa de mobilització de recursos de prevenció d’incendis forestals de Catalunya, per realitzar les tasques agrícoles en què s’utilitzi maquinària tipus recol·lectora, embaladora o picadora de palla acoblada al tractor.

 

Es tindran que adoptar les mesures següents:

 

 

 • Disposar de mitjans d’extinció suficients per intentar controlar el possible conat d’incendi que es pugui originar. Aquests mitjans han de consistir en extintors d’escuma amb base d’aigua amb un mínim de 6 kg de capacitat i motxilles extintores d’una capacitat mínima de 12 litres d’aigua cadascuna. Caldrà disposar d’un mínim de quatre aparells de les característiques anteriors: una motxilla, un extintor i dos aparells més (motxilles o extintors). A part, caldrà disposar dels extintors ABC contra el foc de la màquina.
 • Disposar d’una emissora de banda de 80 MHz.
 • Comunicar a la sala central del Cos d’Agents Rurals l’inici i la finalització de les tasques agrícoles.
 • En el cas d’utilitzar la picadora de palla acoblada al tractor, aquestes mesures s'han d'adoptar també en la franja horària compresa entre les 10 hores i les 20 hores.

 

 

En cas d’incomplir qualsevol de les mesures esmentades els agents rurals podran determinar l’aturada de la maquinària.

 

Alhora, en el mateix període, els agricultors també han de tenir en consideració lesrecomanacions següents:

 

 • Disposar d’un tractor amb grades de discos per poder aturar el possible incendi mitjançant llaurades perimetrals.
 • Reduir la velocitat d’avanç en terrenys pedregosos o amb fort pendent i elevar la plataforma de tall.
 • Estar atent a les passades de la recol·lectora, la picadora de palla o embaladora per si s’inicia el foc. A tal efecte, en la realització de les tasques agrícoles que comporten la utilització de maquinària tipus recol·lectora, picadora de palla o embaladora, hi ha d’haver una persona vigilant mentre es realitzen les tasques agrícoles.
 • Un cop el camp estigui recol·lectat, s'ha de fer un perímetre llaurat (amb grades o arreus) al voltant del camp quan aquest sigui proper a edificacions i àrees forestals.

 

 

Demés, tota la maquinària agrícola es mantindrà en les condicions adequades de revisió periòdica i manteniment que estableixin les mateixes condicions d’ús d’aquesta maquinària, a fi d’evitar originar foc com a conseqüència d‘un mal manteniment i neteja de peces mecàniques i sistema elèctric. Tanmateix, s’han de mantenir nets de vegetació els llocs d’emplaçament o manipulació dels tractors, de motoserres, aparells de soldadura, radials, grups electrògens i motors o equips elèctrics o d’explosió.

 

 

Certificació de la eficiència energètica dels edificis

 

El Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, aprova el procediment bàsic per a la certificació de la eficiència energètica dels edificis. La referida normativa estableix l'obligació de posar a disposició dels compradors o usuaris dels edificis un certificat d'eficiència energètica que ha d'incloure informació objectiva sobre l'eficiència energètica d'un edifici amb la finalitat que els propietaris o arrendataris de l'edifici, o d'una unitat d'aquest, puguin comparar i avaluar la seva eficiència energètica. L’entrada en vigor del mateix és l’1 de juny de 2013.

 

El Reial Decret estableix el procediment bàsic que ha de complir la metodologia de càlcul de la qualificació d'eficiència energètica, així com les condicions tècniques i administratives per a les certificacions d'eficiència energètica dels edificis. Es transposa el contingut de la Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell.

 

Els requisits mínims d'eficiència energètica dels edificis o unitats d'aquest no s'inclouen en aquesta norma, ja que s'estableixen en el Codi Tècnic de l'Edificació corresponent. A partir del any 2021 tots els edificis que es construeixin tindran que tenir un consum d’energia pràcticament nul.

 

A dits efectes, tindran que tenir certificat d’energia els immobles següents:

 

 • Edificis de nova construcció.
 • Edificis o parts d'edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari, sempre que no disposin d'un certificat en vigor.
 • Edificis o parts d'edificis en què una autoritat pública ocupi una superfície útil total superior a 500 m2 ―250 m2 a partir del 9/7/2015― i que siguin freqüentats habitualment pel públic.

 

 

D’altra banda, s’exclouen els següents:

 

 • Edificis i monuments protegits oficialment per ser part d'un entorn declarat o en raó del seu particular valor arquitectònic o històric.
 • Edificis o parts d'edificis utilitzats exclusivament com a llocs de culte i per a activitats religioses.
 • Construccions provisionals amb un termini previst d'utilització igual o inferior a dos anys.
 • Edificis industrials, de la defensa i agrícoles o parts dels mateixos, en la part destinada a tallers, processos industrials, de la defensa i agrícoles no residencials.
 • Edificis o parts d'edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m2.
 • Edificis que es comprin per reformes importants o demolició.
 • Edificis o parts d'edificis existents d'habitatges, l'ús sigui inferior a quatre mesos a l'any, o bé durant un temps limitat a l'any i amb un consum previst d'energia inferior al 25 per cent del que resultaria de la seva utilització durant tot l'any, sempre que així consti mitjançant declaració responsable del propietari de l'habitatge.

 

 

El certificat d’eficiència energètica de l’edifici o de la part del mateix contindrà, com a mínim, la següent informació:

 

 • Identificació de l’edifici o de la part del mateix que es certifica, incloent la seva referència cadastral.
 • Indicació del procediment reconegut utilitzat per a obtenir la qualificació d’eficiència energètica.
 • Indicació de la normativa sobre estalvi i eficiència energètica d’aplicació en el moment de la seva construcció.
 • Descripció de les característiques energètiques de l’edifici: envoltant tèrmica, instal·lacions tèrmiques i d’iluminació, condicions normals de funcionament i ocupació, condicions de confort tèrmic, lumínic, qualitat d’aire interior i demès dades emprades per a obtenir la qualificació d’eficiència energètica de l’edifici.
 • Qualificació d’eficiència energètica de l’edifici  expressada mitjançant l’etiqueta energètica.
 • Per als edificis existents, document de recomanacions per a la millora dels nivells òptims o rentables de l’eficiència energètica d’un edifici o d’una part d’aquest, sempre que siguin raonablement aplicables.
 • Descripció de les probes i comprovacions dutes a terme, en el seu cas, pel tècnic competent durant la fase de qualificació energètica.
 • Compliment dels requisits mediambientals exigits a les instal·lacions tèrmiques.

 

 

El certificat de eficiència energètica tindrà una validesa màxima de deu anys.

 

L’incompliment de la tinença del certificat es considerarà infracció en matèria de certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

 

 

Modificació de la Llei d’Arrendaments Urbans

 

El passat 6 de juny de 2013 va entrar en vigor la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer d’habitatges que modifica, entre d’altres normes, la Llei 29/1994 d’arrendaments urbans.

 

Destaquem les principals novetats que introdueix per als nous contractes d’arrendament urbà:

 

 • Els arrendaments per a ús diferent d’habitatge es regiran, preferentment, per la voluntat de les parts.
 • La duració mínima de l’arrendament es redueix de 5 a 3 anys. Transcorregut el termini mínim, si no hi ha voluntat en contra, es prorrogarà d’any en any.
 • Recuperació de l'immoble per l'arrendador per a destinar-lo a habitatge permanent seu o de parents directes, transcorregut el primer any de contracte.
 • Pel cas que no es fixi una durada de l’arrendament, s’entendrà fet per un any.
 • Previsió que l'arrendatari pugui desistir del contracte, en qualsevol moment a partir de complert el sisè mes i prèvia comunicació amb una antelació mínima de trenta dies. Es pot pactar en el contracte una indemnització per al cas de desistiment anticipat a raó d’una mensualitat per any complert que restés del contracte.
 • Es pot pactar que el pagament de la renda es substitueixi, durant un període, per la realització de rehabilitacions o reformes a realitzar per l’arrendatari.
 • Actualització ―que ha de ser anual― de la renda segons el criteri dels contractants, sinó, s’aplicarà la variació de l’índex general nacional de l’Índex de Preus de Consum (IPC).
 • Per tal que l’arrendament d’habitatge sigui aplicable a tercers ―per exemple cas de venda de l’habitatge― caldrà que aquell estigui inscrit al Registre de la propietat.

 

 

 

Article publicat a La Drecera 139. Març - Abril 2013

Revista de la Patronal Agrària de Catalunya

Legislació