Han desaparegut 31.021 explotacions agràries

 

Ara fa uns dies, el passat 14 de juliol, l’Institutd’Estadística de Catalunya presentà el “Cens agrari 2009. Avanç de resultats”. El titular de premsa recollia les dades següents:

 

“ La superfície agrícola utilitzada a Catalunya representa el 4,8% de la d’Espanya”. La meitat de les explotacions agràries es concentren a Ponent i a les Terres de l’Ebre."


En analitzar el document amb més profunditat descobrim que l’informe ens indica:

 

“A Catalunya hi ha 60.839 explotacions agràries i 1.147.532 hectàrees de superfície agrícola utilitzada (SAU) que ocupen el 36% del territori català.”


“L’any 2009 es van treballar 15.829.865 de jornades a les explotacions agràries catalanes. D’aquestes, un 62,7% eren treball familiar,un 25,3% mà d’obra assalariada regular, un 9,7% mà d’obra assalariada eventual i un 2,3% mà d’obra d’autònoms i empreses de serveis.”

 

Llegint aquestes dades hom queda estorat del daltabaix que deu d’haver sofert el sector en els darrers anys -o potser no- i ho dic així, perquè tots recordarem com ara fa uns mesos els agricultors van ser cridats, una vegada més, a celebrar unes eleccions a cambres agràries. Sí, les mateixes que mai no s’han celebrat a les comunitats autònomes més agràries i que aquí, bàsicament, només serveixen per decidir qui ocuparà quatre edificis d'oficines a les capitals de província, cobrar-ne les subvencions pels vots rebuts a càrrec de la Generalitat, i arrogar-se la “representativitat” dels que voteni dels que no poden votar.

 

Sigui com sigui, les esmentades eleccions comportaren l’elaboració d’un cens de votants, per així dir-ho, el cens “dels agricultors i ramaders de Catalunya”, que per al dia en qüestió(el passat 20 de febrer de 2011) xifrava elsagricultors amb dret a vot en un total 29.818.


És possible que s’hagin perdut, d’ençà l’any2009, 31.021 explotacions agràries i no ens n’haguem adonat?


Afortunadament la resposta veritable és que NO. A Catalunya, en realitat, tenim més explotacions agràries sense dret a vot, que les que tenen dret a votar. Entre d’altres dades, a banda de l'IDESCAT, ho corroboren les 69.481DUN que es van tramitar l’any 2010. Això no és res més que el reflex d’una realitat molt més diversa de la que alguns s’entesten a defensar. 

 

Una realitat que no és altra que la de les empreses (societats, autònoms i d’altres) que no exerceixen l’activitat de forma exclusiva en molts casos. Dotades d’estructures societàries o mercantils, que exerceixen l’activitat agrària i ramadera des de múltiples vessants, integrades també en d’altres sectors i aprofitant les sinèrgies que això permet. Exercint l’agricultura com a vessant complementària d’altres activitats professionals i requerint, aleshores, de serveis,professionals externs.

 

Ignorar aquesta realitat exclou moltes explotacions i empreses agràries. Atès que a l’hora de pensar pel futur de la majoria de les empreses del país, sovint ens trobem ancorats en polítiques del passat, que confonen l’activitat agrària amb el percentatge d’ingressos que d’aquesta se’n deriven. Una realitat, però, que si atenem a les corbes demogràfiques dels nuclis rurals d’arreu de Catalunya necessàriament anirà en augment, fins desertitzar el territori rural.


Cal apostar per l’activitat agrària, pel desenvolupament de les empreses de serveis, la externalització de costos, el desenvolupament de serveis professionals, i una nova definició d’activitat agrària que n’estengui els beneficis fiscals al conjunt dels actors del sector.

 

Fa quinze anys que diem, cal equiparar l’empresari agrari amb els empresaris de la resta de sectors, on pots ser titular de diverses empreses o activitats en sectors diversos, sense que en cap d’ells es limiti la renda a percebre,o s’estableixi un percentatge d’activitat sectorial mínima per a optar als ajuts. El que és prioritari ara és la producció i els productors d’aquest sector, saber dotar-los de les mateixes eines que la resta d’emprese si empresaris del país.

Article publicat a La Drecera 128. Juliol - Agost 2011

Revista de la Patronal Agrària de Cataluña