Reforma Vitivinícola

Conclusions del Grup d'Alt Nivell Europeu sobre el vi.

 

El Grup d'Alt Nivell suggereix un sistema d'autoritzacions de noves plantacions de vinya.

El Grup d'Alt Nivell sobre els drets de plantació de vinya va presentar les seves conclusions el passat 14 de desembre. Aquest grup ha proposat mantenir un sistema de regulació del potencial de producció de vi a la Unió Europea, mitjançant un nou règim d'autoritzacions, que substituiria l'actual mecanisme de drets de plantació que desapareixeria.

A partir d'aquestes recomanacions resta saber si serà la Comissió Europea qui prengui la Iniciativa o bé si seran els Estats membres, i en quina mesura seran recollides totes o una part de les recomanacions plantejades. En tot cas, cal recordar que l'actual sistema de drets de plantació de vinya te previst la seva extinció  l’1 de gener de 2016 (o bé a l’1 de gener de 2019 si l'estat membre així o decideix), fet que suposa una liberalització total del sector, postura per altra banda, encara defensada pel Regne Unit.

La majoria de països defensors del sistema actual han considerat interessants les propostes, atès que impliquen el reconeixement que cal un o altre mecanisme de regulació. Amb tot, no són pocs els països que desitjarien un sistema més rígid que el plantejat.

En aquest sentit ja s'apunta a que és necessari precisar certs aspectes com ara:

  • Els criteris de concessió de les autoritzacions de plantació
  • El mecanisme de salvaguarda (augment màxim a nivell de la UE) i com s'articularia
  • Una solució transitòria per als drets en reserva
  • Les conseqüències de la desaparició del valor patrimonial dels drets de plantació

L'acord, de concretar-se, hauria d'arribar en el marc de la negociació de l’OCM Única.

 

 

Article publicat a La Drecera 137. Gener - Febrer 2013

Revista de la Patronal Agrària de Catalunya