Conveni Col·lectiu Agropecuari de Catalunya – Any 2009

 - Actualització de les taules salarials i d’antiguitat del conveni agropecuari


El passat 4 de febrer la comissió paritària del conveni agropecuari de Catalunya ha assolit un acord ferm per a l’actualització de les taules salarials del conveni agropecuari ha aplicar per a aquest any 2009.

El acord recull en aplicació del article 40 del conveni l’actualització de les taules salarials en base a l’augment del Índex de Preus al Consum de Catalunya de l’any 2008 que ha estat del 1,6 %

Pel que fa a les taules d’antiguitat, aquestes han estat revisades en base a la actualització del salari mínim interprofessional, tal i com marca l’article 48 del conveni agropecuari de catalunya.

En aquest sentit indicar que el que Reial Decret 2128/2008 de 26 de desembre (Butlletí Oficial de l’Estat de 30 de desembre), ha fixat pel any 2009 un salari mínim interprofessional amb 20,80€/dia

EDITORIAL LA DRECERA. núm. 113. Gener - Febrer 2009

Informatiu Agrari de l'Institut Agricola.

Laboral