Signat el Conveni Agropecuari per als anys 2010-2011

La negociació s’ha vist en tot moment marcada per l’actual context de crisi econòmica i en particular sobre la necessitat real de guanyar competitivitat i reduir costos davant una conjuntura on sovint l’empresa agrària suposa la balda més feble de la cadena de valor agroalimentària i sobre la que finalment recau l’ajust del preu final.  A més el sector viu amb preocupació factors externs que afectaran en els propers anys de forma decisiva la competitivitat al sector. Per una banda l'eventual desaparició del règim especial agrari per compte aliè i, per l’altra, el futur de la política agrària comunitària a partir del 2013. Ambdós processos implicaran un esforç important en matèria de contenció salarial, modernització i concentració del sector si no es vol perdre en competitivitat.

Principals acords i novetats:


A fi de donar un marc d’estabilitat s’ha renovat un compromís per 2 anys (el passat conveni fou el primer que així succeïa), amb l’objectiu de fer més predictibles els costos associats a la mà d’obra i d’altres regulats pel conveni (assegurança obligatòria, etc.)

La vigència d’aquest conveni, independentment de la data de publicació al DOGC, serà de l’1 de gener de 2010 al 31 de desembre de 2011.

En el capítol de retribucions val a dir que la negociació ha estat intensa partint de posicions inicials força allunyades que pel cas de la patronal partien de la congelació salarial. Finalment ha estat possible un acord amb contrapartides que tot seguit reproduïm.

S’acordà un increment salarial de l'1% per al 2010 i d’un 1% per al 2011, aquest acord suposa desvincular l'increment salarial de l'evolució prevista de l'Índex de Preus al Consum (IPC), fet que permetrà no incrementar per damunt de l'1% la retribució del 2011 encara que l'IPC quedi pel damunt.

Pel que fa al cost associat a les dietes i quilometratge únicament s’ha actualitzat el cost corresponent al desdejuni. El personal que surti de la seva residència habitual per necessitats pròpies del servei tindrà dret a percebre dietes, en la següent quantia: Desdejuni: 5€  - Dinar: 10€ - Sopar: 10€ - Dormir: 30€ - Quilometratge cotxe propi: 0.19€

En relació a l'assegurança obligatòria de mort o invalidesa per accident de treball, s’ha convingut sintetitzar i adequar els conceptes i imports a fi de donar les suficients garanties tant al treballador com a l'empresari, així les  empreses afectades per l’àmbit d’aquest conveni subscriuran per als seus treballadors una pòlissa d’assegurança per mort o invalidesa per accident de treball amb la quantitat de cobertura de: 18.000 €.

Ha estat necessari especificar més l’àmbit funcional del conveni al sorgir problemes amb empreses en els àmbits territorials fronterers amb d’altres comunitats autònomes en relació al conveni d’aplicació.

Pel que fa a l'àmbit laboral relatiu a la roba de treball, personal temporer i condicions d’allotjament i manutenció del personal intern, eventual i de temporada, s’ha assolit els següents acords vinculats a contrapartides ja explicades de la negociació col·lectiva.

Roba de treball:  Les empreses facilitaran als seus treballadors roba de treball adequada, en la proporció 2 equips d’estiu i 2 d’hivern per a cada anualitat. S’ha actualitzat, anteriorment es corresponia a 1 equip d’estiu i 1 d’hivern, amb l'obligació de facilitar els equips addicionals si aquesta es feia malbé.

Personal temporer: Tenen aquesta consideració els treballadors contractats per un mateix empresari per a una o vàries tasques agràries o períodes de temps prèviament determinats.  Es presumirà que els contractes realitzats a l’empara d’aquest article tenen caràcter eventual i s’hauran de donar d’alta el primer dia de feina.  Aquest redactat recull allò que ja indica la legislació laboral vigent.

Condicions d’allotjament i manutenció i del personal intern, eventual i de temporada: S’introdueix el següent: “El naixement d’aquest dret és per aquells treballadors els quals el seu domicili habitual sigui a més de 75Km. de la feina.” Aquest redactat nega aquest dret en aquells treballadors que el domicili habitual estigui per sota dels 75 km, tot i que l'empresari també els hi pot oferir.  En tot cas cal tenir present que segons el conveni i amb caràcter normatiu, en el cas que l’empresari faciliti l’allotjament, el dret d’ús del treballador es limitarà a la durada del contracte, només ampliable als 3 dies següents a la data de finalització de comú acord prèvia liquidació de salaris i mediació del delegat del sector. En cas de no abandonar l’allotjament en el termini assenyalat l’empresari podrà descomptar de les quantitats pendents d’abonament un dia de salari per cada dia d’incompliment, amb un màxim de 7 dies.

Ateses les especials circumstàncies que concorren en el personal anomenat “mosso”, aquest es regirà per les mateixes normes que el personal fix, si bé la seva retribució serà minvada en un 15% en concepte de manutenció i un altre 10% en concepte per allotjament, segons procedeixi, en aquells casos en què les empreses així ho facilitin. En aquests supòsits, s’observaran les condicions d’habitabilitat i higiene que han de reunir les vivendes, com aigua, llum i ventilació directa, serveis de cuina i higiènics; estaran aïllades d’estables, quadres i abocadors, les seves parets estaran cobertes de rajoles, calç o ciment i el sòl amb rajoles de ceràmica o material sòlid, susceptibles de neteja. Iguals mínims hauran de reunir els dormitoris dels treballadors eventuals i temporers quan siguin oferts pels empleadors com a complement o formant part del seu salari.  En cas d’haver-hi treballadors de diferent sexe, hi haurà dormitoris i serveis separats absolutament independents uns dels altres.

En conclusió, la negociació en termes globals suposa un avenç en la reducció i estandardització de costos en particular els laborals, que es desvinculen de l'IPC tot i que el Conveni Agropecuari NO TÉ clàusula de revisió salarial. Cal recordar que el Conveni Agropecuari ja fa uns anys que incorpora per a les empreses en dificultats una “clàusula de salvaguarda” que permet no aplicar els increments en determinades condicions quan l'empresa es troba en dificultats i ho pot acreditar.


Article Publicat a La Drecera 122. Juliol - Agost 2010.
Informatiu Agrari de l'Institut Agricola.

Laboral