CONVENI COL.LECTIU AGROPECUARI DE CATALUNYA PER 2012-2014

Vigència del Conveni:            

Des de l'1 de gener del 2012 fins el 31 de desembre de 2014

 

Ultraactivitat del Conveni:      

La normativa actual estén la durada tant de les clàusules normatives com obligacionals en 12 mesos. S'acorda estendre aquest termini en 6 mesos   addicionals. En el supòsit que la normativa canvies i superés els 18 mesos,l’extensió addicional acordada quedaria sense efecte.

Retribucions:

S'estableixen amb caràcter general mínim els salaris que consten en la Taula que figura en l'Annex I del conveni, i que es troben recollides en els propers fulls.

Per a l'any 2012: Tant per al personal fix com temporer, un increment del 0 % sobre les taules del 2011.

Per a l'any 2013: Es preveu un increment del 0,7 % aplicat a les taules salarials de l'any 2012.

Per a l'any 2014: Es preveu un increment del 0,8 % aplicat a les taules salarials de l'any 2013.

S'exclou la possibilitat de revisió salarial durant la vigència d'aquest conveni.

El càlcul de la taula d'antiguitat s'actualitzarà, prèvia firma de la comissió paritària, automàticament quan surti publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el nou salari mínim interprofessional.

Laboral