Xarxa Natura 2000. Canal Segarra-Garrigues


Pla Especial de Protecció del Medi Natural  i del Paisatge  dels Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida            

Pla de Gestió dels Espais Naturals Protegits  de la Plana de Lleida

El Govern català ha posat a exposició pública (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 7 de juny de 2010, el Projecte del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge i el Pla de Gestió dels Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida corresponents als espais de la Xarxa Natura 2000. Aquests són: Secans del Segrià i Utxesa, Secans de Mas de Melons – Alfés, Secans de Belianes – Preixana, Anglesola - Vilagrassa, Plans de Sió, Granyena, Bellmunt - Almenara, Secans de la Noguera i Plans de la Unilla.

El termini establert per consultar aquests documents -de vital importància pels afectats- i per poder-hi presentar les al·legacions, és fins el 7 de Juliol de 2010. Ho podeu consultar al web : www.xarxanatura2000.com

En primer terme, fer esment a les 260 accions que integren el Pla de Gestió de les Zones d’Especial Protecció de la plana de Lleida.

Totes elles, venen fonamentades en garantir la conservació i la protecció dels ocells esteparis així com la resta d’elements de pretès interès per la biodiversitat (hàbitats naturals, flora i fauna).

Les accions previstes, s’han d’executar en 6 anys, als documents només hi ha un pressupost  de 37 milions d’euros (6,1/any entre tots els espais i despeses) amb independència del que li pugui arribar a l'empresari agrari provinent de l’Avaluació d’impacte ambiental, diners que teòricament han d’anar a minimitzar  l'impacte sobre les aus (pasos de fauna, revegetació i d’altres mesures).  

Les moltes mesures ambientalistes previstes s’estructuren en 3 grans blocs:

  1. La conservació i si s’escau, la recuperació de les aus estèpiques i els hàbitats naturals (accions basades en millorar la disponibilitat d’hàbitat i en la reducció dels factors d’amenaça, per cada au protegida).
  2. Compatibilitzar i ordenar les activitats econòmiques a fi de fomentar i millorar la conservació ( accions basades en dirigir les activitats agrícoles  i en l’establiment d’un sistema contractual limitat en el temps entre l’agricultor i l’administració per a la implementació de mesures per la biodiversitat).
  3. Establir un model de govern i de gestió (Creació d’òrgans rectors, gestors i assessors, fomentar els acords de custòdia, foment de la revisió dels plans cinegètics per incorporar objectius de conservació, etcètera).

 

  • Usos i Activitats incompatibles

           (article 9 de les Normes)

Són incompatibles i no admesos en els espais protegits els usos, activitats o actuacions següents: 1) activitats industrials; 2) activitats d’abocament, d’emmagatzematge o l’abandonament de qualsevol tipus de residu o deixalla, llevat que tinguin relació amb la naturalesa, el destí o la producció agrícola, ramadera i forestal de la finca on es localitzen; 3) complexos hotelers, recreatius i esportius; 4) estacions de servei de combustibles; 5) instal·lacions industrials de generació o emmagatzematge d’energia, incloses, les instal·lacions eòliques, fotovoltaiques, termosolars o anàlogues; 6) establiment d’àrees de caça amb reglamentació especial 7) Usos esportius o de lleure susceptibles de provocar alteracions significatives en els sistemes naturals; 8) plantació i alliberament, d’espècies silvestres vegetals o animals, incloent les cinegètiques, que no siguin pròpies del medi natural de la zona, llevat les espècies pròpies de jardineria a utilitzar a l’entorn de les cases; 9) aeroports, aeròdroms i instal·lacions d’aeromodelisme i similars; i activitats d’acampada,llevat d’alguns supòsits establerts en la mateixa normativa.


  • Activitats agrícoles i ramaderes

       (article 15 i 16 de les Normes)

Es promourà que les pràctiques agrícoles es basin els principis de l’agricultura de conservació i la producció integrada, per tal d’aconseguir i mantenir un mosaic d’usos del sòl adequats per a les espècies de fauna i la conservació dels hàbitats de la biodiversitat. A la zona de reserva, les activitats agrícoles tenen un règim molt específic.

La normativa del Pla també determina una sèrie de restriccions sobre la pràctica del regadiu dins els Espais Naturals Protegits. De manera general, estan prohibides les transformacions a regadiu, mentre que es garanteixen els regs actualment existents, amb la possibilitat que, amb condicions de manteniment d’un mosaic de conreus i cobertures del sòl adequats, es puguin modernitzar les superfícies situades dins dels àmbits dels regs històrics hivernals de conreus herbacis. Està permès el reg de suport amb una dotació de 1500 m3/s als conreus llenyosos preexistents.

Només després de la realització d’una sèrie d’estudis detallats prevists al Pla de Gestió, es podrà avaluar la possibilitat de realitzar regs de suports a conreus herbacis en el àmbit dels Espais Naturals Protegits dels Secans de Belianes-Preixana, Anglesola-Vilagrassa, Bellmunt-Almenara i Plans de Sió, així com la dotació plena per reg de transformació en una franja occidental de l’Espai Natural Protegit de Granyena, amb uns condicionants concrets. Pel que fa a la ramaderia, aquest ús s’ha de portar a terme de forma que sigui compatible amb la conservació global de l’espai protegit, tot i que, d’acord amb el Pla, es pot instar a la limitació de la pastura en indrets especialment vulnerables.


  • Aprofitaments Forestals

      (article 17 de les Normes del Pla de Gestió)

Resten prohibides, en l’àmbit del Pla, les rompudes de terrenys forestals que afectin hàbitats d’interès comunitari, o erms herbacis i arbustius d’importància per a les aus estèpiques i les reforestacions i aforestacions arbòries que impliquin una disminució dels espais oberts i una pèrdua o canvi estructural dels terrenys agrícoles o forestals que puguin afectar a les espècies d’aus prioritàries.

 

  • Activitats cinegètiques

      (article 18 de les Normes del Pla de Gestió)

L’autorització de la caça en l’àmbit del Pla es vincula a l’existència d’un Pla tècnic d’aprofitament cinegètic que contempli determinats criteris: limitar la pressió, ordenar l’aprofitament assegurant que aquest sigui sostenible, garantir la conservació de les espècies cinegètiques autòctones, crear zones de refugi, delimitar zones de seguretat, les repoblacions cinegètiques amb espècies autòctones amb garanties sanitàries i vocació de futur, etc.

 

  • Activitats extractives

      (article 19 de les Normes del Pla de Gestió)

Es permeten les activitats extractives en funcionament i es prohibeixen noves activitats extractives als espais naturals de Belianes-Preixana, la Unilla i el sector sud dels Secans de la Noguera. A més, es fixen tota una sèrie de criteris que han de regir l’ampliació i evolució de les mateixes, així com l’aplicació de mesures compensatòries, tot cercant la màxima integració d’aquestes activitats en l’espai natural protegit i la recreació d’hàbitats aptes per a les espècies de major interès.

Article publicat a La Drecera 121. Maig - Juny 2010
Informatiu Agrari de l'Instiut Agricola.

Fem referència també a l’altra figura de protecció, que es vol aprovar:


El Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge dels Espais Naturals Protegits inclosos en el projecte del Canal Segarra – Garrigues.

Aquest pla preveu un conjunt de normes que estableixen els usos i activitats que es poden dur a terme i les que resten prohibides o amb restriccions a les zones protegides. Atesa la naturalesa del terrenys com espais naturals protegits afectats per la Xarxa Natura 2000, se'ls aplica el règim de sòl no urbanitzable. Aquest règim del sòl és d’aplicació a la totalitat de l’àmbit del pla, amb independència de la classificació i la qualificació del sòl  del planejament urbanístic vigent.

Dins l’àmbit dels diferents espais, i a efectes de l’ordenació del Pla especial es distingeixen 6 zones amb regulació especifica d’acord amb unes  característiques predeterminades. Aquestes són: Zona de reserva, Zona d’agro-ecosistema estèpic, Zona agrícola de Torreribera, Zona forestal, Zona de foment d’equipaments i ús públic i Zona d’ordenació específica.

Us recomanen que cerqueu en quin àmbit específic us trobeu (Punt 2.3.4 del Pla de Gestió), a fi de cercar i concretar la regulació pròpia de cada zona.

A trets molt genèrics, us oferim un petit recull de les restriccions i limitacions que s’imposen en les nostres activitats. Cal assenyalar però, que aquesta relació s’amplia en algunes de les zones esmentades, depenent de la seva major exigència de protecció.

Xarxa Natura 2000