SURT A INFORMACIÓ PÚBLICA EL PROJECTE D’ACORD DE GOVERN PEL  QUAL ES DECLAREN LES ZONES ESPECIALS DE CONSERVACIÓ (ZEC) DE LA REGIÓ BIOGEOGRÀFICA MEDITERRÀNIA, INTEGRANTS DE LA XARXA NATURA 2000

 

Al “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya” del passat 9 de maig de 2014 va sortir publicat l’Anunci d’informació pública de l’Acord de Govern pel qual es declaren les Zones Especials de Conservació (ZEC) de la regió mediterrània s’aprova el seu Instrument de gestió. El termini establert és de dos mesos, finalitzant el 10 de juliol de 2014. La documentació es pot consultar personalment a les oficines dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat o al web http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/ZEC/ZEC.pdf. Així, en el cas que ho considereu oportú, podeu presentar les vostres al·legacions.

 

Amb aquest tràmit es compleixen els requeriments de la legislació europea respecte de la implementació de la Xarxa Natura 2000, la qual imposa establir els objectius i aplicar-ne les mesures de conservació corresponents en els referits espais protegits.

 

Recordem que els espais protegits de Xarxa Natura 2000 van ser designats en primer terme com a Llocs d’Importància Comunitària (LIC). Una vegada els LIC van ser aprovats oficialment per la Comissió Europea i publicats al “Diari Oficial de la Unió Europea” entre els anys 2006 i 2008, hi havia un termini màxim de sis anys per a que podessin ser designats com a Zones d’Especial Conservació (ZEC). Zones que corresponen a tots els espais declarats prèviament per a la conservació de determinats hàbitats i espècies que no siguin aus ―doncs per aquestes ja hi ha les Zones d’Especial Protecció de les Aus-ZEPA―, considerats d’interès comunitari.

 

La declaració d’aquests espais al nostre Estat és competència de les comunitats autònomes i implica l’aprovació del corresponent pla o instrument de gestió. La diferència essencial amb els Llocs d’Importància Comunitària és que en les Zones d’Especial Conservació regeix l’obligació que es desenvolupin unes mesures de conservació adequades i concretes per cada territori delimitat.  A partir d’aquesta designació, el grau de protecció és màxim. Alhora, Catalunya ja s’ha encarregat d’establir per a cada espai catalogat com a Xarxa Natura 2000 de la regió mediterrània ―hi ha 103 espais designats―, quines accions calen per mantindre la xarxa europea. Mesures que han d’incloure, almenys:

  • Els objectius de conservació de l’espai.
  • Les mesures apropiades per a mantenir els espais en un estat de conservació favorable.
  • Apropiades mesures reglamentàries, administratives o contractuals.

 

En el document exposat només s’inclouen 86 espais, ja que la resta, fins arribar als 103, ja han estat declarats ZEC en acords anteriors i disposen del seu instrument de gestió. És el cas dels 10 espais de la regió alpina i els 7 de la Plana de Lleida.

 

Per la qual cosa, ara és el moment clau per a dir-hi la nostra i la vostra.  Ara és el moment per demostrar les implicacions greus que comporta estar o no inclòs dins de “Xarxa Natura 2000”. En l’apartat d’informació pública del web del Departament de Territori i Sostenibilitat, podeu consultar tota la documentació rellevant. Així, s’inclou ―Annex 6― una fitxa per cadascun dels hàbitats i de les espècies d'interès comunitari objectes d’aquest Acord i, també, una fitxa per cada espai de la Xarxa Natura 2000 que es declara com a Zona d’Especial Conservació.

 

Encara que no es regulen amb detall els usos que es podran o no fer, ja es determinen totes les accions de manteniment a realitzar, les activitats que calen regular per a cada espai i els mecanismes de vigilància per mantenir l’estat de conservació.

 

Malauradament, els efectes de la Xarxa Natura 2000 ja són aquí. Si més no, des de l’INSTITUT AGRÍCOLA, posarem tots els nostres mitjans per a mitigar l’impacte econòmic i social que comporta, alhora que us animem que consulteu la documentació i dueu a terme les al·legacions oportunes per a protegir i salvaguardar el vostre patrimoni físic i empresarial.

 

Article publicat a La Drecera 145. Maig - Juny 2014

Revista d ela Patronal Agrària de Catalunya

Xarxa Natura 2000