PLA DE L’ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC

DE CATALUNYA 2012-2020

 

“La competitivitat dels països a Europa dependrà del costos ambientals que aquests hagin d’assumir.”

Article 192.4 Tractat de funcionament de la UE:

"Sens perjudici de determinades mesures adoptades per la Unió, els Estats Membres tindran al seu càrrec el finançament i l’execució de la política en matèria de medi ambient”. 

Europa s’ha fixat objectius molt ambiciosos en relació al seu sector energètic al horitzó dels anys 2020 i 2050, estem parlant del desenvolupament d’una economia europea amb un baix consum de combustibles fòssils com ara el petroli, les benzines o el carbó. Això que de portes enfora és una reacció oficial al canvi climàtic, no amaga tampoc el fet que durant aquest període de temps s’espera que es produeixi l’anomenat “peak-oil”, que implicarà la insuficiència de l’abastament de petroli a nivell mundial i l’escalada alcista dels productes relacionats amb el mateix, i amb l’energia en general. Val a dir que Europa, és extremadament vulnerable a la manca de petroli, motiu pel qual ja cerca solucions que en limitin l’impacte.

 

La feina esdevé complexa, especialment si tenim en compte que els nostres competidors (EUA, Australia, Rússia, Xina...) – amb millor accés a fonts de petroli o nuclears -, no tenen la  intenció d’ésser tant exigents amb les seves economies i empreses. Fet que els afavorirà amb uns costos de producció notablement inferiors durant aquest procés de transició. Cal cercar nous mecanismes de produir energia, i que alhora no només no ens facin perdre competitivitat en relació als combustibles fòssils sinó que alhora estalviïn costos.

 

És en aquest context que s’ha presentat el passat 11 de maig el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020, a exposició pública fins el 19 de juny, i al que l’Institut Agrícola ja fa temps que hi porta fent aportacions. En  aquest primer apunt, i per al vostre coneixement,  us resumirem les previsions en relació a la Biomassa inicialment previstes.

En relació a la implantació de la Energia obtinguda mitjançat biomassa el PECAC apunta:

 

 • El principal escull que hi ha hagut fins ara per tal de poder plantejar projectes de plantes de valorització de biomassa (electricitat) ha estat el cost d’extracció del recurs biomassa en boscos i explotacions forestals.
 • Per tal que els projectes de plantes de biomassa rebin suport financer esdevé cabdal l’assegurament del subministrament de biomassa a la planta per un període de temps considerable, i la dificultat per garantir-ho ja sigui per la dispersió del recurs o per la seva estacionalitat, ha aturat nombroses iniciatives.
 • Amb tot per la biomassa sòlida (residus forestals i agrícoles) es contemplen fins a un total de 160,80 MW instal·lats l’any 2020Per tant hi ha una aposta de creixement d’aquesta font energètica.
 • Pel que fa a la base industrial existent a Catalunya, hi ha empreses instal·ladores que tenen la capacitat de realitzar plantes de biomassa per generació d’electricitat i/o de calor, així com d’introduir la biomassa en plantes de cogeneració. A més hi ha empreses a Catalunya que estan especialitzades en el desenvolupament tecnològic de calderes de biomassa per la indústria i que també estant internacionalitzades.
 •  Contribuirà a una generació energètica més diversificada, eficient i sostenible.
 • Una externalitat positiva que produeixen les plantes, és que al proveir-se de la biomassa que hi ha a prop garanteix que els boscos i explotacions forestals estiguin netes i valoritza el recurs forestal.
 • A Catalunya hi ha prou potencial per fer noves plantes de biomassa repartides per tot el territori.

Per a la dinamització del sector el PECAC planteja les següents actuacions:

 

 • Promoure la coordinació del sector empresarial a través de la formació d’un Clúster de la Biomassa a Catalunya que integri els diferents agents del sector.
 • Garantir el subministrament del recurs Biomassa de forma estable. La garantia d’un subministrament constant i ininterromput és clau per poder fer viables compromisos d’inversió en plantes de generació energètica.
 • Promoure un pla d’implantació d’instal·lacions de biomassa de generació energètica o de cogeneració per tal d’incrementar el mercat.
 • Implicació de l’Administració en la divulgació de la biomassa com a font energètica. 

 

Principals actuacions previstes pel PECAC:

 • Establir un pla per l’aprofitament de recursos de biomassa disponibles.
 • Afavorir la producció d’estelles i pellets per part d’empreses establertes a Catalunya.
 • Foment dels cultius energètics, per abastir a plantes de biomassa o produir biocombustibles.
 • Identificació de potencials subministradors de residus i potencials destinataris i la seva vinculació amb la demanda pel seu aprofitament energètic.
 • Garantir l’aprovisionament de residus amb alt poder calorífic, destinats a elaborar combustibles derivats de residus (CDR) per a ser utilitzats en fàbriques de ciment artificial.

 

En relació a la Planificació Forestal el PECAC apunta:

 

En l’àmbit de la biomassa forestal, és necessari assegurar que la nova planificació forestal de Catalunya tingui com a uns dels seus eixos vertebradors l’aprofitament energètic dels boscos, fet que ha de quedar reflectit en el nou Pla Territorial Forestal de Catalunya.

Se’ns dubte els continguts del PECAC en relació  a la biomassa estan influïts de la interlocució amb el sector, particularment de l’Institut Agrícola, això no obstant no cal oblidar aspectes rellevants que el Pla no contempla prou.

 

1.- Cal elaborar propostes concretes en relació als mecanismes per garantir el subministrament de biomassa, particularment es tracta de donar seguretat jurídica a llarg termini, no únicament al comprador de la biomassa, sinó al obtentor de la mateixa, avui per avui les regulacions ambientals han convertit en paper mullat qualsevol document de l’administració que aprovi l’extracció de biomassa d’una forest si no és amb caràcter immediat. Difícilment es poden signar contractes de proveïment sense millorar la seguretat jurídica, especialment quan l’aprofitament te lloc en un espai d’interès natural, fet per altra banda, quotidià en països com Finlàndia, Alemanya o Àustrica, on l’extracció forestal mecanitzada forma part de la gestió quotidiana.

 

2.-   Cal desenvolupar les empreses de serveis, particularment en relació a les tasques forestals i la maquinaria necessària.  Sense una rendibilitat mínima no hi haurà inversió en un sector on fins i tot amb les ajudes sovint té rendiments negatius i deixa de gestionar el bosc. Necessariament les adquisicions de maquinaria es produiran en l’àmbit dels rematants i empreses de serveis forestals, atès que seran els únics que puguin garantir un règim de funcionament suficient a la maquinaria com per a amortitzar-la. Caldrà doncs suports puntuals en aquests àmbits que repercuteixin en una rebaixa general del costos per al conjunt del sector. 

 

3.-  Cal  re-dissenyar el Pla General de Política Forestal i cal que la Biomassa sigui un puntal fort del mateix, la sinergia en aquest punt es doble atès que la extracció de Biomassa també implica una reducció de la càrrega de foc als boscos catalans, i a mig termini un estalvi important en matèria de vigilància, prevenció i extinció d’incendis. 

 

Article publicat a La Drecera 133. Maig - Juny 2012

Revista de la Patronal Agraria de Catalunya.

Forestal