Maig - Juny 2013

Tot seguit posem de relleu un resum de novetats del nostre sector, així com algunes de les actuacions darrerament dutes a terme per l’Institut Agrícola.

 

El MINISTERI de MEDI AMBIENT requereix a la Comunitat de Regants del Canal Segarra -Garrigues  per a que respongui la nostra petició d’informació ambiental.

Tal i com us informàvem en la Drecera anterior (març -abril 2013,  davant la passivitat de la Comunitat de Regants sobre la sol·licitud d’informació ambiental respecte el canal Segarra -Garrigues, varem protestar davant la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre –depenent del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient― per que actués en conseqüència i exigís el compliment del deure a informar-nos. Efectivament, recentment ens va arribar la carta de la Confederació  conforme acceptaven la nostra petició/denúncia i requerien a la Comunitat General de Regants per a que compleixin al seu deure de respondre i facilitin tota la informació de contingut mediambiental i d’execució del Projecte què disposin. 

 

 

L’INSTITUT AGRÍCOLA proposa esmenes al projecte de Decret dels Estatuts del Centre de la Propietat Forestal.

Recentment vàrem rebre el projecte de Decret dels Estatuts del Centre de la Propietat Forestal per a que diguéssim la nostra.  El primer que ens va sobtar fou que no vàrem veure suficientment reflectit que el referit projecte pretengués simplificar i millorar el procés electoral actual. Tot al contrari, hem detectat moltes incongruències que dificulten la transparència i la seguretat jurídica a l’hora d’escollir els representants al Centre de la Propietat Forestal, així com projectar una dificultat pràctica en el exercici del vot. Amb l’objectiu de modificar certs requeriments projectats, que creiem del tot improcedents i innecessaris, us transcrivim algunes de les propostes que vàrem realitzar :

 • Establir el vot ponderat, a raó d’una superfície topall
 • No excloure com elegibles del procés electoral les persones que es trobin en fallida, suspensió de pagaments o concurs de creditors.
 • Integrar com a vocals de la Junta Electoral, membres externs al Centre de la Propietat Forestal, designats pel Departament corresponent
 • Establir meses electorals d’àmbit comarcal.
 • Establir el sistema de llistes tancades tal i com estableix la Llei electoral general Permetre el vot delegat

 

 

L’INSTITUT AGRÍCOLA segueix reclamant l’aplicació d’unes mesures i controls adequats a fi i efecte de mantenir la seguretat alimentària i la competència comercial europea respecte de la importació de l’avellana de tercers països.           

 Fa uns dies varem tornar a presentar més preguntes parlamentàries, ha respondre per la Comissió Europea, per tal de seguir lluitant per la lliure competència i el lliure mercat en el sector de l’avellana. Arrel d’enviar varis requeriments a laboratoris alimentaris d’Alemanya, aquests ens van certificar que no realitzaven els controls de plaguicides pertinents respecte de l’avellana turca. Per la qual cosa, hem demanat a la Comissió informació sobre quines mesures garantien la no superació del límits màxims de residus (LMR) establerts per l’avellana turca importada. Alhora, hem protestat pel risc potencial que això representa per a la salut i per a la seguretat alimentària dels ciutadans de la Unió Europea. Alhora hem I reclamat quines mesures han d’adoptar els països membres davant la sospita fonamentada de negligències greus en els referits controls.

 

Tanmateix, vàrem demanar quin sistema d’ajuda obtenen els agricultors de Turquia per a la producció i exportació d’avellana turca. Sens dubte aquest sistema pot generar greus perjudicis pels productors comunitaris, implicant l'exercici de "dúmping" ―vendre a preus inferiors del seu cost de producció― de l’avellana turca davant la comunitària. Certament, considerem que no s’imposen les mateixes regles de joc, obtenint un mercat injust i desequilibrat que ofega als nostres productors. Si més no, l’INSTITUT AGRÍCOLA seguirà interpel·lant totes les vies possibles a fi de superar el més aviat possible aquesta situació.

 

 

L’INSTITUT AGRÍCOLA presenta al·legacions al Avantprojecte de Llei d’avaluació d’impacte ambiental.

 El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha endegat la tramitació del referit projecte normatiu. Per aquest motiu varem creure oportú presentar vàries observacions amb l’objectiu de millorar i perfeccionar els procediments d’avaluació ambiental. Tot seguit us recollim les principals esmenes presentades:

 • Evitar unes pautes de control excessives i/o abusives.
 • Excloure del procés d’avaluació d’impacte ambiental tots aquells projectes que puguin afectar indirectament “Xarxa Natura 2000”.
 • Precisar, amb molta més claredat, quin tipus de modificació o ampliació dels projectes poden ser objecte d’una avaluació ambiental simplificada.
 • Taxar els supòsits i projectes exclosos del procés d’avaluació ambiental.
 • Respectar el silenci administratiu positiu per les declaracions e informes ambientals.
 • Informació pública dels Estudis d’Impacte Ambiental en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
 • Tràmit d’audiència obligatori per a les persones interessades en els processos d’impacte ambiental simplificat.
 • Determinar, tal i com es fa pels projectes privats, un procediment sancionador pels projectes públics. 
 •  Eliminar tota la inseguretat jurídica que recau sobre la creació del anomenats bancs de conservació de la naturalesa.

 

 

L’INSTITUT AGRÍCOLA presenta noves propostes normatives per fomentar i millorar l’empresa agrària.

La nostra entitat, com a patronal agrària, i fidel representant dels empresaris agraris i propietaris rurals, ha estat requerida per la CEOE, per a que presentéssim propostes normatives per fomentar el desenvolupament de les empreses agràries i crear un marc òptim per a la realització de les seves activitats.

 

Entre d’altres hem apostat per:

 • Millores fiscals per a les empreses de serveis agraris ―IVA i gasoil, especialment.
 • Establiment de contractes d’integració dins el món agrícola i forestal.
 • Incentius fiscals i econòmics per a l’ús de biomassa en la indústria agroalimentària per a la creació de calor.
 • Establiment d’un procediment administratiu de certificació de la concessió d’un ajut o subvenció, per part de l’Administració,  a mode de reconeixement de deute, per tal de poder ser instrument de finançament amb el seu bescavi, pignoració o operació similar.
 • Revisió i laxitud en l’aplicació de la normativa ambiental per afavorir l’exercici de les activitats agràries i agroalimentàries.
 • Millores en el control de la traçabilitat i la producció en origen de les importacions d’aliments de països no comunitaris ―més amunt ja ens hem referit al cas clar de l’avellana turca.

 

 

L’INSTITUT AGRÍCOLA interposa Recurs Contenciós Administratiu contra l’aprovació definitiva del Pla Director de les Muntanyes del Baix.

 

Tal i com us comunicàvem en la Drecera anterior (març -abril 2013), el Pla Director de les Muntanyes del Baix es va aprovar definitivament pel Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Acord que es publicà al “Butlletí Oficial de la Província de Barcelona” de 6 de febrer de 2013.

Donat que no estem conformes amb l’endegament del referit pla, per la manca de motivació de la norma i l’excessiu proteccionisme que presenta,  l’INSTITUT AGRÍCOLA ha interposat un Recurs Contenciós Administratiu contra la seva aprovació definitiva.

Recordem que el Pla Director comprèn unes 12.000 hectàrees i abasta aproximadament la zona muntanyenca existent entre el riu Llobregat i el massís de l’Ordal i del Garraf. L’objectiu preferent i prioritari és protegir i “blindar”, una vegada més, unes zones forestals i de muntanya, per convertir el territori en una espècie, o avantsala, de “parc”. Com és evident, no hi estem d’acord. La gestió forestal i dels espais ha d’estar en mans dels seus propietaris, els quals, amb cura i seny vetllaran per al seu sosteniment i conservació. I, si demés, poden treure’n un profit econòmic, benvingut sigui. Però no han d’estar controlats per organismes o ens administratius de talant burocràtic i poc oberts de mires.

 

 

L'INSTITUT AGRÍCOLA  signa el Conveni Col·lectiu Agropecuari de Catalunya per als anys 2012-2014.

El passat dia 30 de maig, desprès d'un any i mig de negociacions, s'ha assolit amb els sindicats un acord per a la revisió del Conveni Col·lectiu Agropecuari de Catalunya.

La vigència del Conveni establerta va des de l' 1 de gener del 2012 fins el 31 de desembre de 2014. S'estableixen amb caràcter general mínim els salaris que consten en la Taules de l'any 2011 amb els increments següents:

 

Per a l'any 2012: Tant per al personal fix com temporer, un increment del 0 % sobre les taules del 2011.

Per a l'any 2013: Es preveu un increment del 0,7 % aplicat a les taules salarials de l'any 2012.

Per a l'any 2014: Es preveu un increment del 0,8 % aplicat a les taules salarials de l'any 2013.

S'exclou la possibilitat de revisió salarial durant la vigència d'aquest conveni.

(Mireu Conveni a l'apartat de LABORAL)