Novembre - Desembre 2013

 

Amb l’objectiu què estigueu ben informats, us presentem les principals novetats del nostre sector així com algunes de les darreres actuacions dutes a terme per l’Institut Agrícola.

 

L’INSTITUT AGRÍCOLA presenta al·legacions a l’Avantprojecte de Llei de Parcs Nacionals

 

Recentment, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha endegat la tramitació del referit projecte normatiu. Aquesta entitat va considerar abusiva la impositiva protecció als Parcs Naturals. I és que la Llei predisposa pràcticament una total incompatibilitat d'activitat agrària en aquests territoris. Per la qual cosa, varem creure oportú presentar les següents esmenes:

 • No compartim en absolut un bloqueig tan estricte i totalitari en els usos dels terrenys.
 • La norma és totalment ambigua i poc clara respecte als usos realment compatibles amb la condició de ser Parc Nacional.
 • La norma hauria de ser molt més permissiva respecte a les activitats recreatives, turístiques i cinegètiques.
 • El nou requisit perquè una zona terrestre sigui definida com a Parc Natural ―tenir una superfície contínua, no fragmentada i sense estrangulacions d'almenys  25.000 hectàrees―, és certament exagerat i desproporcionat.
 • Les activitats econòmiques i empresarials que, a la data de la declaració de Parc Nacional, estiguin actives, i siguin incompatibles, han de ser informades d’aquest fet i indemnitzades per la pèrdua de béns i drets.
 • La presència i consulta dels propietaris i titulars de drets en el procés de declaració dels parcs nacionals ha de ser obligatòria.

 

 

L’INSTITUT AGRÍCOLA qüestiona les mesures de control implantades per la Comissió  Europea respecte l’avellana turca.

 

En la seva aposta per a que es garanteixi la seguretat alimentària i la competència comercial europea respecte de la importació d’avellana de tercers països, l’Institut Agrícola ha formulat de nou una sèrie de preguntes amb l’objectiu d’esbrinar quants anàlisis químics a l’any es realitzen en l’avellana turca. Així, hem demanat com la Comissió verifica i controla que tots els Estats Membres compleixin la seva obligació d'establir programes nacionals de control plurianuals per als residus de plaguicides.

 

Tanmateix, hem demanat a la Comissió que ens informi respecte l’ajuda directa que reben els productors turcs i la seva incidència en el mercat turc. Així, volem esbrinar quin seria el preu esperat per l'avellana de venda en el mercat interior turc si aquesta no tingués aquestes ajudes directes. D’aquesta manera el preu de sortida a l’exterior és molt més baix que el preu de l’avellana comunitària, creant una competència del tot deslleial. Essent molt conscients de la parsimònia de la Comissió Europea, seguirem requerint i exigint amb veu alta, un control just i adequat de les entrades de l’avellana turca en les nostres fronteres. 

 

 

Modificació substancial dels Estatuts del Centre de la Propietat Forestal

 

En la Drecera de maig–juny 2013 varem fer esment de les incongruències trobades en el projecte de Decret dels nous Estatuts del Centre de la Propietat Forestal. Del tot descontent amb aquell projecte de norma, l’INSTITUT AGRÍCOLA va presentar les esmenes pertinents. De bon grat s’han estimat la majoria de les nostres propostes, realitzant una important i considerable modificació que a continuació transcrivim:

 • S’integren com a vocals de la Junta Electoral, membres externs al Centre de la Propietat Forestal, designats pel Departament corresponent.
 • Les empreses en suspensió de pagament sí que podran votar.
 • Llistes de candidatures tancades
 • S’estableixen meses electorals d’àmbit dels Serveis Territorials.
 • S’amplia el termini d’exposició pública del cens electoral provisional.
 • Les persones elegibles podran ser representades per un familiar de primer grau.
 • La sol·licitud de vot per correu es podrà fer també davant el Cap de l’Oficina de Serveis Territorials del Departament que correspongui.
 • No es podrà delegar el vot el mateix dia de la votació.

 

 

L’INSTITUT AGRÍCOLA participa en el Debat de la Verema

 

El passat 3 de novembre es va celebrar, a Vilafranca del Penedès, el Debat de la Verema organitzat per l’Acadèmia Tastavins del Penedès. És la trobada anual de tots els agents implicats en el sector del vi i del cava, amb l’objectiu de fer balanç respecte la verema i debatre els reptes que afecten el sector. Una vegada més, l’INSTITUT AGRÍCOLA va acudir a la cita a fi de participar en un àmbit on es varen debatre públicament els aspectes d’actualitat que afecten a la viticultura, la comercialització, la promoció i l’enoturisme.

 

 

L’INSTITUT AGRÍCOLA presenta esmenes a l’avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

 

El Govern de la Generalitat ha impulsat l’elaboració i tramitació del referit projecte normatiu que acompanyarà a la Llei de Pressupostos del 2014. Lamentablement, la present proposta  comporta, entre d’altres aspectes, un increment de taxes i impostos en el sector agrari i en d’altres sectors econòmics, totalment improcedents i injustificats. L’INSTITUT AGRÍCOLA, mai estarà d’acord amb un increment abusiu de les taxes, sense cap tipus de justificació ni motivació aparent.

 

Alhora, entenem que es troben mancances rellevants respecte la necessitat i la motivació de les propostes de l’Avantprojecte, que han de ser esmenades i recolzades amb un pla de viabilitat econòmica. Propietaris i empresaris, directament afectats, han de saber i conèixer les raons i els motius de dits increments. S’ha d’acreditar la idoneïtat de les referides mesures fiscals i la necessitat de les mesures adoptades en les disposicions d’aquesta llei, amb la voluntat d’assegurar i fiançar  el principi de seguretat jurídica. Els problemes estructurals de l’economia catalana no poden suposar un increment injust i desproporcionat en les taxes a fi de incrementar els ingressos sense cap tipus de racionalització aparent.

 

 

Nova protecció penal respecte els robatoris en les explotacions agràries i ramaderes.

 

Tal i com ja alertàvem en la Drecera de març-abril 2013, la inseguretat al camp a nivell de robatoris i saquejos és una realitat cada vegada més evident. Davant d’aquesta situació, i sens dubte per la contínua demanda dels afectats, el legislador espanyol va decidir introduir en el Projecte de Codi Penal aprovat en Consell de Ministres del dia 20 de setembre de 2013, un nou tipus agreujat en els delictes de furt i robatori. S’augmenta la seva pena quan aquest delicte es dugui a terme en explotacions agrícoles o ramaderes, sempre i quan es causi un greu perjudici en les mateixes.