Principals Novetats de l’' Aplicació de la REFORMA DE LA PAC 

Com a continuació i complement de l’article publicat a la “Drecera” de gener-febrer, seguim amb l’explicació de quines són les principals novetats que comportarà la propera Política Agrària Comuna (PAC). Especialment volem que pareu atenció en la definició d’agricultor actiu, donat que hom en sigui considerat o no comportarà importants conseqüències de cara a poder percebre o no els ajuts comunitaris. Per tant, si escau, caldrà regularitzar o actuar envers les declaracions fiscals pròpies o de l’empresa, per  complir els condicionants establerts.

 

 

A dia d’avui, ja s’ha acabat el període per dur a terme transmissions de drets de la PAC d'enguany i també de la possibilitat de presentar noves DUN de l'any 2013. Així mateix el Ministeri d'Agricultura ha fet públics, des del passat 5 de juny, els esborranys dels documents que donaran lloc a la aplicació de la Reforma de la Política Agrària Comuna a l’Estat Espanyol. Val a dir que les informacions, fins ara disponibles, no passaven de ser comunicats i filtracions que s'havien produït des del FEGA (Fons Espanyol de Garantia Agrària) i des del Departament d'Agricultura, però en cap cas s'ha disposat d'un text legal aprovat.

 

Els textos, que encara són en fase d'esborrany, no difereixen en l'essencial d'allò que s'havia anat avançant. No obstant això, explicarem breument el punt de partida dels textos presentats, a la llum d'un text articulat que va més enllà de la inseguretat jurídica d'un comunicat. Concretament es tracta de l’esborrany del Projecte de Reial Decret de pagaments Directes a partir del 2015 i de l'esborrany de la proposta d'ajuts acoblats per diferents cultius i especies ramaderes. Pel que fa a l’esborrany de pagaments per a pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient (greening) el deixem per un desenvolupament posterior atès que el text presenta majors indefinicions i donaria lloc a desinformacions. Pel que fa a la regionalització (base per l'assignació dels drets), aquesta encara resta pendent.

Relació d'ajuts i major concreció en la definició de l’Agricultor Actiu:

 

Agricultor Actiu: El reconeixement com a tal és la condició necessària per a poder ser perceptor de drets de pagament base. Excepte que els imports percebuts hagin estat inferiors a 1.250 euros, llindar fins al qual no s'aplica la definició.

 

La proposta indica que ho seran els que obtinguin ingressos agraris diferents dels pagaments directes no inferiors al 20% dels seus ingressos agraris totals en l'any fiscal disponible més recent i estiguin inscrits en els registres establerts per les autoritats competents ―aspecte a determinar. És a dir, que l’import anual dels pagaments directes no superi el 80% del total dels ingressos bruts agraris. I pel que fa a l’any fiscal disponible, per l’any 2015 ―inici d’aplicació de la nova PAC― serà el 2014.

En cas que el sol·licitant sigui una persona física:

 

Els ingressos agraris seran els recollits com a ingressos totals en la seva Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), en l'apartat corresponent a rendiments d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals en estimació objectiva, o en l’estimació directa amb l’activitat agrària corresponent.

 

Respecte de la persona jubilada inclosa dins el règim General de la Seguretat Social, es pot mantenir una activitat agrària i, conseqüentment, beneficiar-se de les ajudes de la PAC, sempre que no obtingui uns ingressos bruts anuals superiors al salari mínim interprofessional ―actualment 9.034 €/any. Pel cas del jubilat dins el règim Especial agrari, també s’aplica aquest benefici, amb l’única particularitat que per comptes d’ingressos bruts el llindar es calcula respecte del rendiment net.

 

En cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica:

 

  • Si es tracta d'una societat civil o una comunitat de béns, s'utilitzaran els  ingressos recollits en la declaració informativa anual d'entitats en règim d'atribució de rendes, corresponents a l'activitat agrícola i ramadera.
  • Si tributa per l’Impost sobre Societats, el sol·licitant haurà de declarar en la seva sol·licitud única el total d'ingressos agraris percebuts en cada un dels tres  exercicis fiscals més recents. L'autoritat competent ha d'exigir tots aquells documents que consideri necessaris per verificar la fiabilitat de les dades declarades.

 

Així mateix el text de la proposta recull les Activitats excloses:

 

1. En virtut de l'apartat 2 de l'article 9 del Reglament (UE) 1307/2013, no 
es concediran pagaments directes a les persones físiques o jurídiques o grups de persones físiques o jurídiques, que gestionin:

  • Aeroports
  • Serveis ferroviaris
  • Instal·lacions de proveïment d'aigua
  • Serveis immobiliaris
  • Instal·lacions esportives i recreatives permanents

 

S’entén que l'activitat pròpia de les mateixes no es correspon amb l'activitat agrària. Doncs, d’acord amb la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE), el principal objecte social de la societat no es correspon amb la Divisió 01 del grup A.


2. Tot i així, es considerarà que aquestes persones o grups de persones són agricultors actius  si aporten proves verificables que demostrin que concorre alguna de les següents circumstàncies:

 

  • Que l'import anual dels pagaments directes és almenys del 5% dels ingressos totals que s'obtenen a partir d'activitats no agràries en l'exercici fiscal més recent del qual es disposi la prova.
  • Que la seva activitat agrària no és insignificant, sobre la base que els seus ingressos agraris diferents dels pagaments directes siguin el 20% o més dels seus ingressos agraris totals en l'exercici fiscal disponible més recent.

 

En el cas que un sol·licitant, per motius degudament justificats, no compti amb uns ingressos agraris distints de les ajudes del 20% o més dels seus ingressos agraris totals en l'exercici fiscal disponible més recent, es podran tenir en compte els ingressos agraris d'algun dels 2 anys fiscals immediatament anteriors.

 

No obstant, en el cas dels joves agricultors i dels qui s'incorporin per primer cop a l'activitat agrària, aquests disposaran d'un termini de 18 mesos des de la data de la instal·lació per a acreditar aquesta condició. Aquest termini podrà ser superior en circumstàncies degudament justificades motivades pel període d'entrada en producció de determinats cultius.

 

  • Que dins dels seus estatuts figuri l'activitat agrària com a part del seu objecte social.

 

 

SÍNTESIS DE LA PROPOSTA D'AJUTS ACOBLATS (subjecte a modificacions)

 

El mecanisme d'ajuts acoblats parteix de la base que s'assigna una partida pressupostària a repartir entre els eventuals beneficiaris. Fet que comporta que aquests ajuts disminuir ―eventualment amb un augment de superfícies― o  augmentar ―si es redueix el nombre de beneficiaris, superfícies, etcètera. En tot cas, els eventuals augments estaran topats amb màxims.

 

Ajut acoblat al conreu de l'arròs:

 

 

Beneficiaris: productors d'arròs que cultivin recintes SIGPAC de regadiu, amb un mínim de 0,5 hectàrees i el sembrin abans del juliol.

Ajut: Es dividirà el pressupost assignat (12,206 milions d'euros) entre la superfície sol·licitada. Establint un màxim de 400 €/ha i un mínim de 100 €/ha per aquelles superfícies que es van declarar d'arròs almenys 3 cops en el període 2010-2013.

 

Ajut Acoblat als fruits de closca i garrofa:

 

 

Beneficiaris: productors d'ametller i garrofa de secà, i d'avellaner (secà i regadiu).

Ajut: Es preveu un import promig de 33 €/ha i, si disminueix la superfície acollida a l’ajut, s'estableix un màxim de 105 €/ha. La dotació pressupostaria prevista a repartir són 14 milions d'euros.

 

Ajut Acoblat als cultius proteics:

 

 

Beneficiaris: productors de determinats conreus proteics - proteaginoses, lleguminoses gra, lleguminoses farratgeres, i oleaginoses en regadiu ―en secà s'admetrà quan el rendiment reconegut sigui per damunt dels 2.000 kg/ha.

Caldrà aportar una prova de la venda, i, si es autoconsum, un codi REGA amb dades que concordin amb el autoconsum declarat ―es permetria l'aprofitament directe del ramat sobre el terreny sempre que el cultiu es mantingui fins al inici de la floració.

Ajut: Es preveu un import de 60 €/ha per als cultius de proteaginoses, lleguminoses gra i lleguminoses farratgeres, i de 40 €/ha per a les oleaginoses amb màxim de 50 hectàrees.

 

Ajut Acoblat "Drets Especials":

 

 

Beneficiaris: Ramaders amb drets especials al 2014 i que no declarin superfície al 2015. Hauran de tenir un codi REGA i disposar d'animals.

 

Ajut: Variable. Dependrà cada any del nombre de ramaders que la sol·liciti, el nombre d'animals que mantinguin i els seus imports individuals de referència.

L'ajut que es concedirà a cada ramader es farà prenent com a referència els imports individuals de drets especials percebuts al 2014, ajustats en funció del manteniment d'animals al 2015 i anys successius al considerat de referència.

Es multiplicarà l’import de referència 2014 pels animals elegibles 2015 i anys successius, aplicant un màxim limitador per evitar que cap beneficiari cobri pel damunt de 2,5 vegades els imports de referència.

 

Ajut Acoblat al oví-cabrum:

 

Beneficiaris: Ramaders d'oví o cabrum amb un mínim de vendes anuals per establir ―es planteja 0,4 corders i/o cabrits per femella elegible i any―, i un mínim de 30 femelles per l'oví i 10 per al cabrum.

Ajut a l’Oví: 8,79 €/ovella més un ajut addicional de 2,72 €/ovella a les zones desfavorides. S'estableix un màxim de 40,44 €/cap.

Ajut al Cabrum: 4,42 €/cabra més un ajut addicional de 2.98 €/ha en zona de muntanya i 1,78 €/cabra en la resta de zones desfavorides. S'estableix un màxim de 25,32 €/cap.

 

Cal tenir en compte que l’import depèn de la divisió entre partida pressupostària i nombre de sol·licitants. Amb el condicionant que en aquesta partida pressupostària cal descomptar també l'ajut Acoblat "Drets Especials".

 

 

Ajut Acoblat a la vaca alletant

 

Beneficiaris: Ramaders amb explotació al REGA que venguin llet o productes làctics en més de 120.000 kg anuals.

Ajut: Serà per femella de més de 18 mesos que hagi parit. Les braves també podran percebre l'ajut fins un màxim del 20% del cens d'alletants de la explotació. L'import serà de 80,62 €/animal amb un import addicional de 24,19 €/animal en zona desfavorida i un import unitari màxim de 420 €/cap.

 

Ajut acoblat al Vaquí d'engreix

 

Beneficiaris: Ramaders amb explotació al REGA classificada com a engreix (cebadero) i que sigui l'últim tenidor de l'animal abans de la seva exportació o amb destí al escorxador.

Ajut: Per a bovins de 6 a 24 mesos, la quantia de l'ajuda encara estaria per determinar per manca d'informació.

 

Ajut Acoblat al Vaquí de llet

 

Beneficiaris: Ramaders amb explotació al REGA amb entregues o venda de llet de l’1 de gener al 30 d'abril, amb femelles de més de 24 mesos.

Ajut: Es proposa 54 €/animal amb un complement de 106 €/animal en zona de muntanya i de 53 €/animal per a la resta de zones desfavorides.

Article publicat a La Drecera 145. Maig - Juny 2014

Revista de la Patronal Agrària de Catalunya