PRIMER, La COMPETITIVITAT 

La competitivitat és la clau per al creixement i l'ocupació a Europa

 

La millora dels resultats econòmics de la Unió Europea és el principal desafiament per a la Comissió Europea entrant i el nou Parlament Europeu, mentre que el Consell ha de tenir també un paper important en assegurar el suport polític i el lliurament efectiu de les polítiques acordades a nivell de la UE. Europa necessita crear llocs de treball per als 25 milions de desocupats, per donar als joves l'oportunitat d'entrar al mercat de treball i fer els sistemes socials i pressupostos públics sostenibles.

Les organitzacions empresarials europees estan convençudes que una Europa més atractiva per a la inversió privada en l'economia real és l'única manera d'aconseguir un creixement més fort. Per aconseguir aquest objectiu, l'economia d’Europa ha de ser més competitiva i la competitivitat ha de ser la prioritat per a qualsevol iniciativa futura. Això requereix un enfocament coherent que abasti tots els aspectes de la competitivitat.

La millora de la competitivitat de l'economia europea ha de ser la prioritat absoluta per al nou mandat de cinc anys.

Aquest ha de ser el cas tant de la UE com en l'establiment de reformes polítiques per als Estats membres en el marc de el Semestre Europeu, inclòs el procediment de desequilibri macroeconòmic. Aquest document estableix les més àrees més importants.

 

1. Les Empreses europees necessiten veure més esforços per aplicar reformes estructurals

Les reformes estructurals als mercats de béns i serveis són necessaris per crear noves oportunitats de negoci, per atreure noves inversions i optimitzar l'arquitectura socioeconòmica d'Europa per tal de facilitar el creixement i la competitivitat. D'altra banda, les reformes a la prestació de serveis d'interès econòmic general poden millorar la qualitat i la competitivitat dels preus d'aquests serveis.

  

2. Les empreses europees necessiten una mà d'obra qualificada i els mercats laborals modernitzats

La disponibilitat de les persones dotades de les habilitats i competències requerides per les empreses és crucial per a la competitivitat. Això requereix sistemes d'educació i formació que reflecteixin les necessitats de les empreses i les regulacions del mercat laboral que reflecteixen les necessitats dels moderns processos d'economia i producció.

  

3. L'aprofundiment del mercat únic

La realització del mercat interior és essencial per millorar la competitivitat de l'economia europea. Un mercat únic més integrat pot, en la majoria dels casos, aconseguir-se a través d'una millor aplicació i compliment del patrimoni jurídic vigent de la UE. S’han d'intensificar els esforços en aquest sentit per tal de garantir una competència lleial i per proporcionar la igualtat de condicions per a les empreses de totes les mides i models de negoci:

 

4. Garantir un millor accés als mercats de tercers països

Un millor accés als mercats de tercers països és un element important d'un programa de creixement per a Europa. Això ha de fer front als obstacles aranzelaris i no aranzelaris i s'ha de basar en la competència lleial. Europa ha de desenvolupar una diplomàcia econòmica coherent, que promou i defensa els nostres interessos amb tercers països.

  

5. Les empreses europees necessiten millors reglaments, així com administracions eficaces

Les empreses europees pateixen de regulacions complexes i pesades. Les pimes en particular estan obligats a passar molt temps tractant amb els requisits administratius. Els Reglaments han de ser dissenyats adequadament aplicant estrictament el principi de “pensar primer en petit”, basat en avaluacions d'impacte independents i una prova per les PIME obligatori. La UE necessita un ambiciós programa de legislació intel·ligent incloent proves competitivitat.

  

6. Les empreses europees necessiten accés suficient al finançament

Suficient accés al finançament és un requisit previ per les empreses per finançar les inversions, la innovació i la internacionalització i un factor clau per estimular la creació d'empreses. Actualment, les PIME en particular estan patint de reducció de l'oferta de crèdits i préstecs i l'accés limitat a fonts de finançament alternatives.

  

7. Les empreses europees necessiten tenir accés a l'energia a preus assequibles

La millora de la competitivitat industrial no serà possible sense un accés segur als recursos, sobretot a l'energia, a preus assequibles.

 

Per tal de crear creixement i ocupació, les nostres quatre organitzacions empresarials europees insisteixen que les implicacions de competitivitat de totes les mesures polítiques han de ser revisades des del seu inici a la Comissió Europea i en tot el procés de presa de decisions de la UE.

  

Article publicat a La Drecera 147 Setembre - Octubre 2014

Revista de la Patronal Agrària de Catalunya