Directives Aus i Hàbitats

Consulta pública de la Unió Europea respecte de la legislació comunitària sobre Natura 

 

 

La Comissió Europea ha obert una consulta pública per a rebre les opinions dels ciutadans i de les organitzacions envers l’actual legislació europea de conservació de la natura —Directiva Aus i Directiva Hàbitats— i la seva aplicació. Aquesta consulta es duu a terme dins el programa d’adequació i eficàcia de la reglamentació REFIT, que pretén disminuir i simplificar la normativa i alleugerir la càrrega burocràtica. La revisió vol comprovar si la normativa actual és proporcionada i adient als seus objectius, i si funciona segons les previsions. No obstant, no s’inclouen possibles futurs canvis de la legislació que, si és necessari, es tindran en compte en una avaluació d’impacte apart. El termini per a contestar el qüestionari va del 30 d’abril al 24 de juliol de 2015.

 

La Directiva Aus i la Directiva Hàbitats

 

La Directiva Aus fou adoptada el 1979 per a protegir totes les aus salvatges i els seus hàbitats més importants a la Unió Europea. La Directiva Hàbitats, adoptada el 1992, introdueix mesures similars per a uns 230 tipus de hàbitats i 1.000 espècies d’animals i plantes silvestres. Ambdues pretenen mantenir o restablir els hàbitats naturals i les espècies d’interès en un estat de conservació favorable, tenint en compte els interessos econòmics, socials i culturals i les característiques regionals i locals.

 

D’aquestes dues Directives us hem anat parlant abastament, i especialment en els darrers deu anys, a resultes de la implementació de la Xarxa Natura 2000. Xarxa europea que és el resultat pràctic de l’aplicació de les referides Directives. I que ha suposat la inclusió d’un total de 27.000 zones protegides i abasta aproximadament el 18% del territori de la Unió Europea i més del 4% dels seus mars. Però el percentatge varia molt entre els diferents països, essent Espanya el que té la taxa més alta, amb el 27% del seu territori terrestre, equivalent a 13,7 milions d’hectàrees.

 

A Catalunya, com també hem anat dient, inclou un milió d’hectàrees i representa més del 30% del territori. Per tant, aquesta proporció supera amb escreix la mitjana comunitària i ha comportat una afectació de nombrosos projectes i activitats en el nostre territori. L’exemple, trist, és el del canal Segarra-Garrigues, que ha vist reduït ostensiblement la superfície de regadiu prevista inicialment. Però no n’ha estat l’únic, en tenim altres mostres exemplificadores: el probable desmantellament de l’aeròdrom d’Alfés, la paralització del projecte de replantejament de “El Bulli”, l’ampliació dels Espais d’Interès Natural, etcètera.

 

Des de l’INSTITUT AGRÍCOLA us animem a que participeu en aquesta enquesta. Especialment per a que el Govern comunitari sigui conscient que una aplicació molt estricta i ortodoxa d’aquestes Directives, per part de certs Estats o regions, ha dut a terme una greu afectació a activitats agràries, forestals o econòmiques del territori. I donat que dins les dades personals que es poden incloure a les respostes hi figura la de la regió, us recomanem que hi indiqueu “Catalunya”. D’aquesta forma serà visible, davant les institucions europees, que la Xarxa Natura 2000 a Catalunya ha perjudicat moltes propietats i activitats agràries.

 

Per descomptat l’INSTITUT AGRÍCOLA respondrà amb seny i serenor aquesta consulta. Alhora que seguirà fent valer la nostra representació i veu davant de les institucions europees per a defensar una compatibilitat pacífica i justa entre l’activitat agrària i la protecció dels espais naturals.

 

Estructura del qüestionari

 

Les preguntes per respondre estan disponibles al web https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUNatureDirectives, en qualsevol dels idiomes oficials de la Unió Europea. És important mencionar que la contesta s’ha de fer directament en línia, dins la web referida, no essent vàlida la contesta enviant-ho per correu electrònic o en paper. Es pot interrompre la resposta en qualsevol moment i seguir més tard —es guarda com a esborrany. Un cop enviades les respostes, hom es pot descarregar una còpia de la mateixa.

 

El qüestionari té dues parts, amb un total de trenta-una preguntes, apart de les dades personals identificadores de qui respon i el país o regió —resposta opcional— des d’on es contesta. La primera part va dirigida al públic en general i no requereix d’un gran coneixement o experiència sobre les Directives. Les preguntes es refereixen a qüestions d’eficàcia, eficiència, pertinença, coherència i valor afegit europeu de la legislació sobre conservació de la natura. Les preguntes de la segona part es basen en les de la primera i es refereixen a temes similars però entrant en major profunditat. Requereixen algun coneixement de les Directives i la seva aplicació.

 

Les respostes a les preguntes estan delimitades —de l’estil “No/Una mica/Bastant bé/Molt bé”— i no admeten comentaris. Solament al final del tot hi ha espai per a fer les observacions addicionals pertinents, amb una llargada màxima de dos mil caràcters. 

 

Article publicat a La Drecera 151. Maig - Juny 2015

Revista de la Patronal Agrària de catalunya

 

Xarxa Natura 2000