El Pla Director Urbanístic d’àmbits d’activitat econòmica del Delta del Llobregat a exposició pública

 

El “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya” de 20 de maig de 2015 ha publicat l’Edicte de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona pel qual aprova inicialment el Pla Director urbanístic d’àmbits d’activitat econòmica del Delta del Llobregat. Aquesta Pla Director Urbanístic afecta els municipis de Gavà, Sant Boi de Llobregat i Viladecans, en un total de cinc àmbits discontinus de 702 hectàrees.

 

L’exposició pública està prevista fins al 14 de juliol de 2015, per tal que els interessats puguin dur-hi a terme les al·legacions pertinents.

 

Entre els punts destacables del Pla hi tenim:

 

  • Preveu la implantació de cinc sectors d’activitat econòmica supramunicipal, amb una superfície total de 162 hectàrees. Terrenys ubicats a la franja situada entre l’autopista C-32 i la carretera C-245, així com a l’entorn de l’autovia C-31 i de la franja litoral. Concretament són els sectors Joncs (Viladecans), Can Sabadell (Viladecans), Serral Llarg, Llevant (Sant Boi de Llobregat), i antic Híper (Sant Boi de Llobregat). Els usos majoritaris previstos són els industrials, serveis i terciaris, tot i que també una part serà residencial.

 

  • Desclassifica sòls —540 hectàrees de sòls no urbanitzables— que el Pla General Metropolità (PGM) preveia urbanitzar i els destina a ampliar el Parc Agrari del Baix Llobregat i els seus espais naturals.

 

  • Suspèn, durant el termini d’un any, la tramitació de plans urbanístics derivats i projectes de gestió urbanística i d’urbanització. També suspèn l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, edificació o enderroc de construccions, o d’instal·lació o ampliació d’activitats.

 

Això suposa un canvi de plantejament urbanístic en una zona on la interconnexió entre zones urbanes i rústiques és molt alta, i existeix una pressió econòmica i social considerable. En aquest cas l‘aspecte més controvertit del Pla és que proposa el canvi de classificació de terrenys que fins ara tenien un aprofitament edificable i que passaran a ser protegits i sols destinats a usos agraris. Conseqüentment, canvien les regles de joc i és important valorar la legalitat, necessitat i validesa dels canvis proposats. En vistes d’això, us recomanem que consulteu la documentació pertinent, cas que tingueu interessos patrimonials dins l’àmbit d’actuació del Pla i us hi defenseu.

 

Per part de l’INSTITUT AGRÍCOLA analitzarem la documentació i farem les nostres aportacions. Però vagi per endavant que creiem que més que eixamplar la zona de protecció del sòl agrari que suposaria, el que s’ha de fer és alliberar-ne per a destinar-lo als usos que la societat i l’economia de mercat demana. És més que públic i notori que hem estat en contra sempre del Parc Agrari del Baix Llobregat. I més ara que s’ha demostrat que no ha servit per massa cosa. Tot al contrari, només ha suposat més traves administratives per a exercir l’activitat agrària, l’abandonament de terres de cultius per desenganys envers la normativa dels contractes de conreu, un increment notable dels costos de producció, etcètera. El Delta del Llobregat no s’ha de protegir, s’ha de deixar que funcioni lliurament, produeixi, doni vida a les activitats agràries i, si s’ha de destinar a altres usos que se li demanen, ho pugui fer amb orgull, claredat i netedat.

 

Article publicat a La Drecera 151. Maig - Juny 2015

Revista d ela Patronal Agrària del Baix Llobregat

 

Legislació