La Nova OCM de la Vinya i el Vi (III)

Recta final per a passar del Règim de Drets de Vinya al d'Autoritzacions

  

El calendari previst per a la implantació de les Autoritzacions de Plantació de Vinya entra ja en la seva recta final i amb ell s'introdueixen al sector molts canvis que modificaran profundament la manera en que fins ara enteníem la vinya i vi. 

Al respecte, el DARP ja fa uns dies que va publicar el cronograma que tot seguit adjuntem, del qual potser no tothom n'ha copsat la transcendència d'algunes dates. 

Per les dates en que estem a ningú no escapa que ja el passat 9 d'Octubre es va exhaurí la possibilitat de sol·licitar l'arrencada aquesta campanya. La qüestió era menor, però, ja que si no s'executava abans de final de mes no tenia cap transcendia, en el sentit que caldrà que es torni a sol·licitar al gener.

La data del 16 de novembre 2015 revesteix però d'una altra significació, ja que desapareix la possibilitat de transferir drets de vinya (atès que el canvi de titularitat s'exhaureix el dia 15 de novembre).

És la data a partir de la qual ja no serà possible canviar de nom un Dret de Plantació de Vinya, i això afecta a diverses situacions com ara:

 • Possibilitat d'adquirir drets de vinya per ampliar l'explotació (a partir d'aquesta data no es podran adquirir)
 • Possibilitat de canviar de nom el Dret (de pare a fill, d'un particular a una societat o a la inversa, etc.). És a dir que el titular dels Drets procedents d'una arrencada a data 17 de novembre de 2015 haurà de ser qui executi la posterior plantació d'aquests drets, per evitar que es perdin.

 

El DARP ha enviat una carta als titulars de Drets de Plantació en cartera a fi d'evitar que aquests quedin en una situació que acabi generant la seva pèrdua per caducitat.  No està de menys, per tant, recordar aquest fet ja que un altre dels canvis previstos és la desaparició de la Reserva de Drets.

Es podrà ampliar l'explotació vitícola a partir d'ara?

Si, tot i que no serà com fins ara. En aquest sentit apareixen diverses possibilitats:

a) Mitjançant el mecanisme de Salvaguarda previst a l’OCM vitivinícola

 • És un mecanisme similar a les actuals peticions a la Reserva, però amb limitacions i criteris de prioritat força diferents. A més els drets obtinguts poden ser limitats a nivell de Denominació d'Origen (la DO pot decidir un tancament temporal de registres a noves ampliacions davant un risc demostrat d'oferta excessiva o de devaluació significativa d'una DOP/IGP).
 • A més, a aquestes Autoritzacions no els hi estarà permès l'accés als Plans de Reestructuració de la Vinya.
 • Les sol·licituds es presentaran cada any entre l’1 de febrer i el 15 de març. S'estableixen criteris de preferència d'assignació de drets que tot seguit indiquem.

 

Els compromisos referents a l’article 16 i 10 fan referència al fet que no hagin incomplert compromisos de no utilitzar ni comercialitzar el raïm per a produir vins amb DOP/IGP, cas de tenir-los, o de mantenir-se com a cap d’explotació durant 5 anys.

Aquestes sol·licituds en cas de generar Autoritzacions de Nova Plantació, a la pràctica, no podran ser utilitzades fins a la següent campanya, ja que no es preveu la comunicació de la resolució fins al mes de juliol, deixant el mes d'agost per fer servir l’opció de rebuig (quan la superfície concedida és un 50% menys de la sol·licitada) cas que la vulgui exercir l'interessat.

 

b) Mitjançant l'adquisició o arrendament de vinyes ja plantades

 • L’arrendament o adquisició es pot fer amb intenció d'explotar la vinya arrendada o adquirida.
 • O bé, un cop reconegut com a "Titular de l'explotació" sol·licitar-ne una arrencada a fi de traslladar les Autoritzacions de Replantació que es generin a l’indret final on es vulgui tenir la vinya plantada. Aquesta segona opció, a banda d'implicar un procés llarg, també presenta inconvenients quan l'explotació o el titular del nou arrendament estigui sol·licitant algun ajut agroambiental com ara l'agricultura ecològica (que li requereix que totes les parcel·les al seu nom estiguin sota els condicionants de l'ajut).

No cal dir, que en aquest segon cas, i preveient que es puguin donar situacions no volgudes, caldrà estar amatent, en relació a allò que disposi el DARP a l’hora d'autoritzar una arrencada sobre una finca arrendada, o en règim de parceria (on tinguem un únic "titular" i un "lliurador de collita"). En concret, si es requerirà o no, als arrendataris i/o parcers amb contracte en vigor, la autorització de la propietat per arrencar a partir del proper 1 de gener de 2016.

A dia d'avui el Departament d'Agricultura encara no ha indicat si el fet de tenir un contracte d'arrendament o parceria en vigor s'interpreta com a que l'arrendatari o parcer té el "poder de disposició sobre la parcel·la" tal i com disposa el Reial Decret 740/2015.

A tall de recordatori del text del Reial Decret 740/2015 publicat l’1 d'agost de 2015 en reproduïm el text legal:

Artículo 13. Presentación de solicitud de arranque de viñedo.

. 1...

2. Cuando el viticultor que pretenda realizar el arranque, no tenga el poder de disposición sobre la parcela, deberá acompañar la documentación acreditativa del consentimiento del arranque del propietario, salvo que justifique debidamente ante la autoridad competente la innecesaridad del mismo.

. 3. Tras realizar las comprobaciones pertinentes, la autoridad competente emitirá una autorización de arranque y, una vez ejecutado el arranque por el viticultor éste deberá comunicarlo a la autoridad competente, quien previa comprobación en campo, emitirá una resolución de arranque.....

 

Així doncs, la recomanació clara en aquest sentit, tal i com ja apuntàvem a l’article del mes de juliol, és la formalització per escrit dels arrendaments i dels acords de parceria (aspecte que ja recull la normativa vigent), o bé la modificació dels mateixos a fi d'incorporar una clàusula limitativa de l'arrencada, de forma que aquesta quedi supeditada a l'acord i autorització de la propietat.

 

En quins casos encara es podrà realitzar una transferència d'autoritzacions de plantació de vinya o de Drets de plantació que encara no estiguin convertits en autoritzacions?


La norma preveu la possibilitat de realitzar transferències d'autoritzacions o de drets de plantació el període de validesa del quals no s'hagi assolit, en els següents supòsits i amb les següents condicions:

 • Herència per mortis causa o herència anticipada. En el cas d'heretar una autorització de plantació, l'hereu ha de tenir a la seva disposició la superfície concreta per a la qual va ser concedida l'autorització i estarà obligat a complir els compromisos que s'haguessin adquirit en el moment de la concessió de l'autorització.
 • Fusions i escissions de persones jurídiques. En cas que el titular de l'autorització de plantació no mantingui la seva personalitat jurídica podrà utilitzar les autoritzacions o els drets assumint tots els drets i obligacions del titular al qual se li van concedir.
 

Conversió de Drets en Autoritzacions

Des del passat 15 de febrer de 2015 ja es pot sol·licitar la Conversió de Drets en Autoritzacions.

Pel cas dels Drets que provenen d'arrencades realitzades en anys anteriors, segons l’article 21.3 del Real Decret 740/2015, quan es converteixin en Autoritzacions de Plantació conservaran el mateix període de validesa que tenien els drets, no podent superar la data del 31 de desembre de 2023 .

Això no obstant, val a dir a que a l’hora de sol·licitar la conversió en Autoritzacions ja s'ha d'indicar l’indret definitiu de la plantació, resultant dificultosa qualsevol modificació posterior. Motiu pel qual es recomana sol·licitar la conversió quan ja s'estigui segur que no es variarà l’indret a plantar, ja que en cas de no utilitzar una autorització concedida durant el seu període de validesa això podria comportar sancions administratives.

Un cop sol·licitada la conversió de Drets en Autoritzacions l'Administració disposa de 3 mesos per emetre la Resolució, per la campanya 2015-2016. Aquest termini començarà a computar a partir del dia 1 de gener de 2016, cas d'haver-se sol·licitat amb anterioritat.

Si es vol plantar a partir de l’1 de gener de 2016 cal sol·licitar la conversió de drets (ja siguin noves plantacions o replantacions, o bé drets procedents de transferències).

 

Modificació de la Localització de la superfície per a la qual s'ha concedit una Autorització (Article 22 del RD 740/2015)

Es requerirà:

 • Nomes serà possible per casos degudament justificats.
 • Únicament per la mateixa superfície en hectàrees.
 • Caldrà que es disposi d'una Autorització vàlida (vigent)

Es tramitarà a través d'una modificació de la localització (model establert).

 

En aquests casos serà molt important:

 • Realitzar la sol·licitud abans de realitzar la plantació
 • La plantació ha de ser posterior a la resolució de modificació (sinó poden declarar la vinya il·legal).
 • La nova superfície on s'ubicarà la vinya ha d'estar a disposició del sol·licitant quan es demana la modificació i quan es comunica la plantació.
 • Si es modifica una Autorització de nova plantació, cal justificar que ja es disposava de la nova superfície quan es va demanar l'autorització.
 • Caldrà respectar les limitacions a la plantació, si escau, que es puguin establir per part de les DO.

 

La Drecera 153. Setembre - Octubre 2015

Revista de la Patronal Agrària de Catalunya

 

Legislació