Recordatori de la PAC

 

Som a finals d'any i a l’hora de sembrar tothom pregunta de nou quins han de ser els percentatges i nombre de conreus que caldrà fer per donar compliment a la nova normativa de la PAC recent estrenada enguany. A títol de recordatori, indicarem els principals punts a complir.

 

PAGAMENT BASE:  Per ser beneficiari cal acreditar la condició d’ AGRICULTOR ACTIU i mantenir l' ACTIVITAT AGRARIA en la totalitat de l’explotació.

 

Qui es considera Agricultor Actiu?

 • Compliment de la Regla del 80/20: Tota persona física o jurídica de la qual, els ajuts   directes (subvencions) que ingressa, no poden superar el 80% del total dels seus  ingressos agraris(1) totals. Les persones jurídiques hauran d'informar dels seus ingressos bruts agraris totals en el darrer exercici tancat (2015) en el tràmit de la DUN a fi d'acreditar la seva condició d'Agricultor Actiu.
 • Es a dir que els ingressos procedents de l'activitat (venda de productes agropecuaris o forestals) ha de suposar almenys el 20% del total d'ingressos agraris. Aquest fet haurà       de quedar oportunament reflectit a la declaració de la renda.
 • A més, ha d’estar inscrit al Registre d’explotacions agrícoles i/o ramaderes.
 • Si es declaren pastures, per ser considerat agricultor actiu el sol·licitant ha d’estar inscrit com a titular d’una explotació ramadera activa al Registre d’Explotacions Ramaderes.
 • Per ser beneficiari dels ajuts, cal realitzar una activitat agrària sobre la superfície declarada.
 • Tindran automàticament la condició d'Agricultors Actius els que estiguin en el Règim de petits agricultors i es mantinguin en el mateix .

 

Quins són els ingressos que es consideren com agraris?

 • Els ingressos bruts abans de deduir els costos i impostos corresponents, obtinguts d'activitats agràries seran aquells ingressos que hagi rebut l'agricultor procedents de la seva activitat agrària(2) en la seva explotació, inclosa l'ajuda de la Unió a l'empara del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), així com totes les ajudes nacionals concedides per les activitats agràries.
 • Els ingressos procedents de la transformació de productes agrícoles, es consideraran ingressos de les activitats agràries a condició que els productes transformats segueixin sent propietat de l'agricultor i que aquesta transformació tingui com a resultat un altre producte agrícola, en l'accepció de l'article 4, apartat 1, lletra d), del Reglament (UE) no 1307/2013.
 • Tots els altres ingressos es consideraran ingressos procedents d'activitats NO agràries. (Com ara arrendaments, o ingressos derivats d'activitats turístiques entre d'altres).
 

Que s'entén per activitat agrària ?

 • La producció, la cria o el cultiu de productes agraris, amb inclusió de la collita, la munyida, la cria d'animals i el manteniment d'animals a efectes agrícoles, o
 • El manteniment d'una superfície agrària en un estat adequat per pastura o conreu sense cap acció preparatòria que vagi més enllà dels mètodes i maquinària agrícoles habituals basant-se en criteris que fixaran els Estats membres, sobre la base d'un marc establert per la Comissió, o
 • La realització d'una activitat mínima definida pels Estats membres, en superfícies agràries naturalment mantingudes en un estat adequat per pastura o conreu.

 

PAGAMENT VERD O GREENING:

És un ajut complementari al pagament base, (nomes el perceben els que també són perceptors de l’ajut de pagament base) que està condicionat al compliment simultani de les 3 mesures següents:

Cal recordar:

S'etén per terra de conreu, la terra ocupada per cultius herbacis, en secà o regadiu, que normalment es cullen amb caràcter anual, o deixada en guaret. Per tant, el guaret computa com a conreu.

A tenir en compte en relació als conreus SIE:   

 • Quan es retira un conreu fixador de nitrogen declarat com a Superfície d'Interès Ecològic cal sembrar un producte que aprofiti el nitrogen fixat.
 • Un Guaret declarat SIE ha de venir precedit de un conreu que aprofiti el repòs de la terra, no s'accepta que hi hagi coberta vegetal bianual. 

En cap cas, les pastures pemanents situades en zones de la xarxa natura 2000, que es designin com a mediambientalment sensibles" podran convertir-se a altres usos, ni llaurar, ni efectuar-hi tasques més enllà de les necessàries per al seu manteniment.

Article publicat a La Drecera 154. Novembre - Desembe 2015

Revista de la Patronal Agrària de Catalunya