L'Institut

Fundat l’any 1851, l’Institut Agrícola som l’associació empresarial agrària degana a l’estat
i una de les més antigues d’Europa.

És l’associació agrària més antiga d’Espanya i una de les més antigues d’Europa.

Som una entitat civil amb criteri propi i independent, especialment representativa a l’espai agrari català i espanyol.

Aglutinem la majoria de perfils empresarials agraris de Catalunya, des dels productors i transformadors fins els elaboradors i comercialitzadors, de la micro i petita empresa a la mitjana, gran i multinacional empresa agrària i agroalimentària.

L’Institut també el formen empreses de serveis agraris i aquelles empreses vinculades estretament a l’economia rural, com el turisme agrari i les activitats culturals agràries.

L’Institut acull i defensa la propietat rústega i rural ja que aquesta és un puntal essencial de l’economia agrària i un actiu irrenunciable per a les seves empreses.

Treballem les lleis per tal de millorar-les, reformar-les o proposar-ne de noves

Generem estratègies de comunicació i opinió al servei del sector agroalimentai i forestal.

Divulguem, mitjançant la nostra revista, les fitxes informatives, la pàgina web, llibres i publicacions diverses.

Sense cap ànim de lucre els associats treballem, mà a mà, per desenvolupar i reformar multitud de lleis en benefici del sector, amb lleialtat al conjunt de la societat, defensant el dret que tenim d’estar formats i informats continuadament per poder accedir, amb bons resultats, dins la nova era tecnològica que tot just ara comencem.

Amb vocació de servei i sense ànim de lucre.

Respectant les llibertats individuals del ciutadà i la seva privacitat.

Defensant els valors humans com un actiu de l’activitat empresarial.

Cap on volem anar

Cap un sector agroalimentari i forestal en lliures condicions per créixer i competir com qualsevol altre sector econòmic. Cap un equilibri estructural, amb major nombre de petites i mitjanes empreses arrelades i flexibles al territori. Sòlides econòmicament, eficients tècnicament i justes socialment.

Institucions

L’’Institut Agrícola és un pont que posa contínuament en relació els poders institucionals i polítics amb la societat civil, amb els ciutadans, especialment aquells que viuen el món rural i agrari i tenen interès pel seu desenvolupament econòmic i empresarial.

L’’Institut Agrícola està treballant i col·laborant amb altres societats catalanes, espanyoles i europees. Entén la societat com un conjunt d’’interessos compartits entre els ciutadans que, quan s’’articulen adequadament, generen satisfacció i comú benefici.

L’’Institut Agrícola ha figurat sempre en la categoria de les grans associacions civils que donen empenta i vitalitat i que en assumptes de transcendència, ostenten la representació i l’’opinió dels ciutadans. L’’Institut és part integrant del G16, grup de diàleg i intercanvi que està conformat per les més influents i consolidades associacions catalanes.

L’’Institut Agrícola ha conviscut i s’’ha relacionat amb tot tipus d’entitats i ha acompanyat les iniciatives més variades, especialment en suport de les activitats econòmiques i empresarials que es desenvolupen al territori rural. En l’’actualitat, participa i col·labora en el govern i la bona marxa d’’associacions d’’àmbit comercial, econòmic i empresarial com ara: FOMENT DEL TREBALL NACIONAL, FEDERACIÓ DE PETITES I MITJANES EMPRESES (FEPIME), CEOE i d’’altres de menor rellevància.

Òrgans de Govern

Forma de Govern

Són òrgans de govern de l’lnstitut Agrícola:

  • L’Assemblea General.
  • La Junta Directiva.
  • El Consell Executiu.
  • El President.

L’estructura directiva de l’Institut Agrícola té la seva base en l’Assemblea General, òrgan suprem i sobirà de la institució. A l’Assemblea estan representats tots els socis.

L’òrgan ordinari de govern de l’entitat és la Junta Directiva. Els seus membres són designats cada quatre anys mitjançant candidatures d’entre els socis.

El Consell Executiu tracta i decideix sobre els assumptes ordinaris de l’entitat. Està format per part dels membres de la Junta Directiva, d’entre els quals, com a mínim, hi ha el President, el Vicepresident, el Secretari i el Tresorer. Correspon a l’òrgan col·legiat permanent que duu a terme la direcció, gestió i administració de l’entitat, per delegació de la Junta Directiva.

El President és escollit per l’Assemblea General, en la mateixa candidatura que el Comitè Executiu, i per un mandat de quatre anys. Representa l’entitat en tota classe d’actuacions i presideix tots els òrgans de Govern.

Consell Executiu

President:
BALDIRI ROS PRAT
Vicepresident Econòmic i Tresorer
RAMON D’ABADAL DE LACAMBRA
Vicepresident Territori
JOAN PONS FONT
Vicepresident Relacions Institucionals
JOAN COLS CATASÚS
Vocal Secretari:
MATEU COMALRENA DE SOBREGRAU i ESTEVE

.

Vocals:
Mª CARMEN BRUACH GALIÁN
PERE CASTELLS GERMÉS
JOAN DE FIGAROLAS BOSCH
MARC GARRIGASAIT COLOMÉS
JOSEP MARIA MAJÓ CODINA
CARLES PAGÉS AMBRÓS
Mª JOSÉ SALA BROSA
LLUÍS TERRADAS MIARNAU

Junta Directiva

Els membres del Consell Executiu més:
Mª ASSUMPCIÓ FORTUNY BALDRICH
Mª ROSA BLANCH SALESAS
MARC COMALRENA DE SOBREGRAU i ESTEVE
IRENE D’ABADAL MAS
MONIKA D’HABSBURG-LOTHRINGEN
JORDI GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
FRANCESC LAUNES ANDILLA
JORDI LLOPIS FAURA
ERNEST MESTRES HUGUET
BALTASAR PARERA COLL
JOSEP TOMBAS MAGRANÉ

Història

Aquesta corporació va ser fundada el 22 de maig de 1851 a Barcelona.  És, actualment, l’ Associació Empresarial Agrària més antiga d’ Espanya i, alhora, de les més antigues d’ Europa.

Application for affiliation to L’Institut Agrícola Català de Sant Isidre