Skip to main content

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya-TSJC desestima la demanda interposada per UGT-FICA contra les organitzacions que representen a la part empresarial del Conveni Agropecuari de Catalunya.

L’actitud de la UGT ha bloquejat el conveni del sector durant 4 anys

Barcelona, a 12 d’abril de 2024.

El Tribunal Superior de Catalunya ha desestimat la demanda interposada per UGT-FICA contra Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, mitjançant la qual pretenien l’adequació de les taules salarials del Conveni Agropecuari de Catalunya al Salari Mínim Interprofessional al marge de la negociació del nou Conveni Col·lectiu.

Fins al moment UGT-FICA havia condicionat les negociacions del Conveni Agropecuari de Catalunya a la suposada obligació legal i automàtica d’adequació de les taules salarials bloquejant les negociacions sota aquest pretext fins al punt de judicialitzar la seva pretensió. No obstant, per part de les patronals agràries s’ha vingut defensant que no existia tal obligació i que calia reiniciar les negociacions del conveni col·lectiu com un tot.

La Sentència del Tribunal Superior de Justícia ha absolt a les organitzacions que representen a la patronal, resolent que no hi ha obligació legal d’adequar les taules salarials i recalcant l’aplicació de l’article 27 de l’Estatut dels Treballadors. El referit article preveu que la revisió del salari mínim interprofessional no afectarà l’estructura ni a la quantia dels salaris professionals quan aquests, en el seu conjunt i còmput anual, fossin superiors a aquell.

El Tribunal destaca que, com defensen les patronals, es tracta d’una matèria que correspon als negociadors en el marc de l’exercici del dret a la negociació col·lectiva que proclama l’article 37 de la Constitució.

La part patronal lamenta la demora en les negociacions del Conveni Col·lectiu provocada pel bloqueig totalment injustificat per part d’UGT-FICA, i destaca la importància d’aquestes negociacions perquè l’últim Conveni Col·lectiu preveia una vigència fins a desembre de 2020.

Llegir en premsa: