Nosaltres

Patronal Catalana de l’empresa agrària, agroalimentària i forestal

Missió

 • Defensar les activitats econòmiques i empresarials dels nostres membres garantint l’equilibri entre l’empresa agrícola i agroalimentària i el seu entorn.
 • Treballar per proporcionar un entorn favorable que permeti a la població rural ser productiu i econòmicament autosuficient per mantenir-se al territori.
 • Promoure que les empreses agrícoles siguin econòmicament sostenibles, tècnicament eficients, socialment justes i respectuoses amb el medi ambient.
 • Col·laborar amb l’Administració per millorar i reformar les lleis o proposar-ne de noves.
 • Contribuir al desenvolupament econòmic del sector agrorural: defensa de la propietat privada i defensa de l’economia de mercat.

Valors

 • Diàleg. Defensem el diàleg públic i privat com a eina per al desenvolupament econòmic i social.
 • Iniciativa privada. Creiem en el paper essencial de la iniciativa privada i empresarial com a motor per al desenvolupament.
 • Innovació i competitivitat. Fomentem la innovació i la competitivitat com a garantia de progrés econòmic i social.
 • Valor empresarial. Reivindiquem el valor social de l’empresa agrícola, agroindustrial i silvícola en el marc de societat del benestar.
 • Responsabilitat social. Promocionem la responsabilitat social de l’empresariat.
 • Estem compromesos amb el desenvolupament econòmic i humà de les zones rurals.

Com treballa L'Institut

L’Institut Agrícola és una entitat econòmica amb vocació europeísta i, com a tal, defensa els ideals i els valors de la Unió Europea

En visió transversal dins el Marc Europeu

En benefici del desenvolupament econòmic de les empreses del sector agroalimentari i forestal

Defensant la propietat privada i l’economia de mercat

En visió transversal dins el marc de l’agenda 2030

L’agricultura també com a eix transversal en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

Línea de treball

Transició ecològica – Pacte Verd:

Un full de ruta per dotar la UE d’una economia sostenible i que aborda la transició ecològica al voltant de diferents pilars:

Despoblació rural

Amb l'expansió del sector industrial, i sobretot del sector serveis, juntament amb la tecnificació del sector agrícola, les zones rurals han anat perdent població de manera sostinguda en els últims 30 anys. Aquesta tendència, que si bé és lògica i raonable, una part de la mateixa es deu a la falta de mitjans en moltes zones rurals que fan que aquestes estiguin en desigualtat de condicions per competir amb les zones urbanes a l'hora d'atreure capital i talent.

Al marge de les tradicionals ajudes via subvenció i fons de desenvolupament rural, és urgent un pla integral que asseguri que les zones rurals compten amb la infraestructura digital essencial així com un marc fiscal que reconegui les dificultats a què els ciutadans d'aquestes zones tenen de fer front en els serveis bàsics (educació i sanitat), perquè puguin competir amb una major igualtat de condicions.

Política Agrària Comuna

És una de les grans partides del pressupost europeu (prop del 30%), i un dels pilars que determinen les grans dinàmiques en el gruix d'agents del sector en tots els països. El gran repte de futur de la PAC és la de fer-la cada vegada més funcional, és a dir, sense renunciar a la protecció i l'equilibri entre l'activitat agrícola i el medi ambient. Aquesta política ha d'incloure cada vegada més criteris econòmics que assegurin la seva competitivitat i sostenibilitat econòmica.

Aigua

L'aigua és el combustible del sector, el recurs més bàsic per a la vida al planeta. Sense aigua no hi ha agricultura. Es tracta d'un recurs capritxós. La distribució és tremendament desigual. En alguns casos, estem davant d'un problema de simple escassetat: per exemple, en els deserts i zones àrides on simplement no plou. N o obstant això, el gruix de la problemàtica pel que fa a l'aigua no deriva tant de la seva escassetat (manca de pluja) sinó de la seva mala gestió (marc institucional ineficient, incentius perversos, preus distorsionats, etc.). Abordar el tema de la gestió de l'aigua de manera integral, creativa i íntegra és un tema estratègic de cada país i d’ Europa, clau per a la vida i el desenvolupament de la indústria agroalimentària.

Descobreix tots els beneficis com associat