Skip to main content

L’Institut Agrícola ha presentat un recurs contenciós administratiu contra la norma aprovada pel MITECO el passat 14 de juny de 2023, dins els terminis preceptius que marca la llei. A banda del recurs propi presentat per l’entitat, l’Institut ha donat el seu suport per a què altres organitzacions forestals de les quals és membre, duguin a terme accions en el mateix sentit.

El canvi normatiu aprovat ha estat mancat de les preceptives consultes a les organitzacions d’empresaris forestals i de propietaris forestals. Això constitueix un defecte de forma, però alhora denota una manca de voluntat per detectar els problemes que una norma d’aquest estil pot causar en un sector econòmic com el forestal, amb els marges molt ajustats.

Addicionalment, la norma ens proveeix de conceptes jurídics indeterminats que no venen acompanyats de la corresponent definició legal i que complica en excés l’aplicació de la normativa, fins al punt que molts professionals dubten que sigui possible aplicar-la sense infringir cap precepte. En aquest llistat de conceptes hi apuntaríem, entre d’altres, la definició legal d’espècie al·lòctona vers espècie introduïda o espècie invasora, boscos que cal deixar a la dinàmica natural, etc.

El canvi normatiu impulsat pel ministeri implica, entre altres impactes, que qualsevol tala de més d’una hectàrea hagi de fer una avaluació d’impacte ambiental, un fet que posa en risc la viabilitat de moltes actuacions pels sobrecostos que comporta i que fàcilment podria derivar en una major acumulació de biomassa al bosc, un fet que aconseguiria l’efecte contrari al perseguit per la norma, ja que una acumulació constant incrementa notablement el risc d’incendi amb els consegüents danys ambientals i personals que tots coneixem i que devien ser avaluats.

A Catalunya la situació s’agreuja pel fet que l’Ordre ACC/36/2022, de 8 de març, que dona publicitat a la relació de les taxes vigents que gestiona el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DOGC Núm. 8624), regulades al capítol IX del títol XII del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya preveu l’aplicació de taxes cada cop que es requereix una avaluació ambiental.

Esperem que l’acceptació del recurs comporti la possibilitat de negociar amb el Ministeri una revisió de la norma que no comporti un bloqueig de l’acció de molts sectors forestals i ens permeti revertir la situació creada sense haver d’esperar una sentència. Al mateix temps, creiem que, davant la situació creada, és urgent exonerar de l’aplicació de les taxes a tots els projectes de superfície inferior a 10 hectàrees.

A títol de resum, les taxes incloses en aquest precepte, entre d’altres, són:

Taxa per l’emissió de les declaracions d’impacte ambiental i les resolucions que determinen la necessitat o no necessitat de sotmetre un projecte al procediment d’avaluació d’impacte ambiental (Capítol IX)

Quota

 1. Per l’emissió d’una declaració d’impacte ambiental d’altres projectes no previstos a les lletres b i d: 4.266,45 €.
 2. Per l’emissió d’una declaració d’impacte ambiental d’activitats sotmeses a llicència ambiental i a declaració d’impacte ambiental que s’incloguin a l’epígraf 11.1 de l’annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats: 2.689 €.
 3. Per l’emissió d’una resolució que determina l’aplicació o la no aplicació a un projecte del procediment d’avaluació d’impacte ambiental: 2.313,50 €.
 4. Per l’emissió d’una declaració d’impacte ambiental dels projectes respecte dels quals s’ha emès prèviament una resolució que determina l’aplicació del procediment d’avaluació d’impacte ambiental: 1.953 €.

Taxa pels serveis d’autorització ambiental d’activitats (Capítol XIII)

Quota 1. Per la prestació del servei a què fa referència la lletra a de l’article 12.13-1, les quotes són les següents:

 1. La quota de 7.148,55 € per a les activitats que s’inclouen en l’epígraf 11.1 de l’annex I.1 de la Llei 20/2009. Aquesta quota es desglossa en 4.459,55 € en concepte de tramitació de l’autorització ambiental i 2.689 € en concepte d’avaluació i declaració d’impacte ambiental de l’activitat.
 2. La quota de 8.621,70 € per a les activitats que s’inclouen en la resta d’epígrafs de l’annex I.1 i de l’annex I.2 de la Llei 20/2009. Aquesta quota es desglossa en 5.932,70 € en concepte de tramitació de l’autorització ambiental i 2.689 € en concepte d’avaluació i declaració d’impacte ambiental de l’activitat.

2. Per la prestació del servei a què fa referència la lletra b de l’article 12.13-1, es fixen les quotes següents

 1. La quota de 4.919 € per a les activitats que s’inclouen en l’epígraf 11.1 de l’annex I.1 de la Llei 20/2009. Aquesta quota es desglossa en 2.230 € en concepte de tramitació de l’autorització ambiental i 2.689 € en concepte d’avaluació i declaració d’impacte ambiental de l’activitat.
 2. La quota de 5.655,55 € per a les activitats que s’inclouen en la resta d’epígrafs de l’annex I.1 i de l’annex I.2 de la Llei 20/2009. Aquesta quota es desglossa en 2.966,55 € en concepte de tramitació de l’autorització ambiental i 2.689 € en concepte d’avaluació i declaració d’impacte ambiental de l’activitat.

2 bis). Per la prestació del servei a què fa referència la lletra b bis de l’article 12.13-1, es fixa una quota de 2.313,50 €.

3. Per la prestació del servei a què fa referència la lletra c de l’article 12.13-1, es fixa la quota de 5.932,70€.

4. Per la prestació del servei a què fa referència la lletra d de l’article 12.13-1, es fixen les quotes següents:

 1. La quota de 2.230 € per a les activitats que s’inclouen en l’epígraf 11.1 de l’annex I.1 de la Llei 20/2009.
 2. La quota de 2.966,55 € per a les activitats que s’inclouen en la resta d’epígrafs de l’annex I.1 i de l’annex I.2 de la Llei 20/2009.

4 bis. Per la prestació del servei a què fa referència la lletra d bis de l’article 12.13-1, es fixen les quotes següents:

 1. Per a les activitats que s’inclouen en l’epígraf 11.1 de l’annex I.1 de la Llei 20/2009: 548,15 €
 2. Per a les activitats que s’inclouen en la resta d’epígrafs de l’annex I.1 i de l’annex I.2 de la Llei 20/2009: 847,55 €.

5. Per la prestació del servei a què fa referència la lletra e de l’article 12.13-1, es fixen les quotes següents:

 1. La quota de 2.230 € per a les activitats que s’inclouen en l’epígraf 11.1 de l’annex I.1 de la Llei 20/2009.
 2. La quota de 2.966,55 € per a les activitats que s’inclouen en la resta d’epígrafs de l’annex I.1 i de l’annex I.2 de la Llei 20/2009.

Setembre 2023