Skip to main content

El 5 d’octubre de 2023 el Parlament de Catalunya va aprovar una moció que, sota un títol bastant genèric, “sobre el desenvolupament de l’àrea del delta del Llobregat”, suposa, no obstant, un gran èxit com a punt de partida per un millor futur econòmic i social a la zona del Baix Llobregat, sempre i quan es compleixi el contingut aprovat. I, seguint amb la feina duta a terme fins arribar a aquest punt, L’Institut Agrícola continuarà treballant tot vetllant per a que aquesta Moció tant important s’implementi en la seva totalitat.

 

Com hem arribat fins aquí?

Des de fa anys, Baix Llobregat, es venen reclamant una sèrie de millores de cara a aconseguir erradicar la inseguretat hídrica i jurídica que suposen un greu desavantatge pel desenvolupament econòmic de la zona. Aquestes circumstancies, a més, s’han vist tam-bé agreujades en les darrers etapes del Govern per l’anunci de l’ampliació de l’actual ZEPA, que compor-taria encara més restriccions a l’activitat econòmica del sector agroalimentari en concret.

És per tot això que L’Institut Agrícola, ha estat vigilant de prop aquesta problemàtica i ha estat part activa en la cerca d’una solució definitiva. Amb aquesta intenció, L’Institut s’ha entrevistat, en reiterades ocasions, amb propietaris, empresaris i cooperatives de la zona, i per l’altra amb els diferents grups polítics, tant a nivell local com parlamentari.
Arrel d’aquesta tasca intermediadora feta per L’Institut, el parlamentari Salvador Vergés, del grup JxCat, va recollir les inquietuds rebudes i va presentar el 28 de març de 2023 a la Comissió d’Agricultura del Parlament una Resolució “sobre l’ampliació de la zona d’especial protecció per a les aus del Baix Llobregat”, en la que la votació resultant va dir contundentment NO a la ZEPA. Primer èxit.

Aquesta bona predisposició a les reivindicacions fetes, però a falta de que es donessin nous passos en la seva aplicació, L’Institut Agrícola va contactar de nou amb el grup JxCat per a instar-los a fer una Interpel·lació al Parlament en relació a la Resolució aprovada al març. JxCat va explicar que no estaven en disposició de dur-la a terme per sí mateixos en aquells moments, però va emplaçar a L’Institut a que contactés amb altres grups polítics per a que encapçalessin la Interpel·lació alhora que es comprometien a aportar el seu vot favorable en el moment indicat.

Seguint aquesta recomanació, L’Institut va fer arribar la documentació necessària a Rosa Mª Ibarra, portaveu del PSC per temes agrícoles al Parlament de Catalunya, que va recollir el testimoni i el 20 de març de 2023, va realitzar una Interpel·lació al Parlament, on va exposar clarament la problemàtica al Delta del Llobregat i va reclamar, entre d’altres, la “imprescindible i urgent la convocatòria de les tres taules de treball que ja va anunciar la consellera Jordà […]: delimitació de [l’actual] ZEPA, infraestructures hidràuliques i revisar la normativa del Parc Agrari. I paral·lelament, cal que es constitueixin taules tècniques entre l’ACA i els ajun-taments per tal de fer el seguiment de les mesures a implementar i executar.” Segon èxit.

Seguidament, i gràcies al suport palpable d’altres grups parlamentaris, el PSC va començar a preparar, amb l’ajut de la documentació recopilada per L’Institut Agrícola, una moció que, en cas de ser aprovada, suposés un pas definitiu a l’hora d’implementar les mesures llargament reivindicades tant per L’Institut com per les empreses i propietaris que representa. El text de la Moció va ser molt treballat, fins al punt d’incloure en l’últim moment una esmena de JxCat que ajudaria a millorar el conjunt de la proposta.

Finalment, el 5 d’octubre de 2023 la Moció 254/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el desenvolupament de l’àrea del delta del Llobregat va ser aprovada al Parlament de Catalunya amb un ampli suport de diver-sos grups polítics. Èxit final. De moment.

I ara què?

Tot i que és innegable el punt i apart que ha representat l’èxit d’haver aconseguit l’aprovació d’una Moció que conté el full de ruta per començar a millorar, econòmi-cament i socialment, la zona del Baix Llobregat, no es pot abaixar la guàrdia i, en el futur més proper, L’Institut Agrícola s’ha adjudicat, en línia amb el treball fet fins ara, la missió de vetllar per a que es compleixin tots el punts que conté la Moció. I, per a fer-ho, continuarà dialogant amb les institucions implicades per a que l’aconseguit fins ara no quedi en paper mullat.

Per començar, i coneixedor de que, tal i com diu la Moció, formarà part de les taules de treball per delimitar l’actual zona ZEPA, millorar les infraestructures hidràu-liques i revisar la normativa del Parc Agrari, l’Institut ja ha mogut fitxa enviant cartes i mantenint entrevistes amb diversos responsables de les institucions impli-cades per així avançar i fer valdre la posició dels seus associats respecte a la futura resolució d’aquestes problemàtiques.

Queda molt treball per fer, però, tot i així, és bo pa-rar-se un moment i posar de relleu la importància de l’èxit aconseguit amb l’aprovació d’aquesta Moció, que pot suposar el punt d’inici d’un millor futur pel sector agroalimentari del Baix Llobregat.

Novembre 2023